Skip to content

Teentoa Premium

Teentoa PremiumOffroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "ตีนโต" กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียบร้อยแล้วครับ

teentoa
teentoa


ได้ขอจดทะเบียนเลขที่ ๘๖๒๓๓๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ฉนั้นจะมีผลบังคับตามกฎหมาย
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฉะนั้นใครจะเอาโลโก้ไปใช้ หรือจะเปิดตีนโตช๊อป โทรหาผมนิดหนึ่งนะครับ
นายตีนโต 089-490-9005 ขอบคุณครับ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "ตีนโต" กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียบร้อยแล้วครับ
คำตอบที่ 1
teentoa
teentoa


การจดเครื่องหมายการค้า
                  เครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้า เปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาดให้ลูกค้าได้จดจำได้  แต่หากใช้เพียงอย่างเดียวแต่มิได้จดทะเบียนคุ้มครองสิทธิไว้ ปัญหาที่ตามมาอาจถูกผู้อื่นนำเครื่องหมายนี้ไปจดทะเบียน  ดังนั้น  ผู้ประกอบการจึงควรคำนึงถึงเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ด้วย  การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  เครื่องหมายจะต้องมีองค์ประกอบ 3 ลักษณะ คือ จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  และไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้วจึงจะได้รับจดทะเบียน  หากเจ้าของได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของคุณเป็นเวลานานๆ อาจทำให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ  และสร้างรายได้  จึงทำให้เครื่องหมายการค้านั้นๆ มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจดังเช่น เครื่องหมายการค้า  โคคาโคล่า  หรือไมโครซอฟท์  เป็นต้น  ที่เครื่องหมายการค้ามีมูลค่าหลายพันล้านบาท

               เครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียนจะต้องเป็น  ภาพถ่าย  ภาพวาด  ภาพประดิษฐ์  ตราชื่อ  คำ  ข้อความ  ตัวหนังสือ  ตัวเลข  ลายมือชื่อ  กลุ่มของสี  รูปร่างหรือรูปทรงวัตถุ  หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเครื่องหมาย  เจ้าของเครื่องหมายจึงควรที่จะคิดสร้างสรรค์เครื่องหมายด้วยตนเอง  จะได้ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้  สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกที่สินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โดยการตรวจสอบเครื่องหมายก่อนยื่นคำขอจดทะเบียน  ขั้นตอนการขอจดทะเบียนโดยยื่นคำขอจดทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมตามจำนวนรายการสินค้าหรือบริการที่จะจดทะเบียนอย่างละ 500 บาท และชำระค่าธรรมเนียมตามจำนวนสินค้า/บริการอีก อย่างละ 300 บาท  เพื่อนายทะเบียนสั่งรับจดทะเบียนภายหลังครบกำหนดประกาศโฆษณาและไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียน
 
                  เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนแล้ว เจ้าของจะมีสิทธิต่าง ๆ ในเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นจดทะเบียน ได้แก่   สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าในการที่ได้จดทะเบียนไว้  สิทธิในการทำสัญญาอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิในการโอนเครื่องหมายการค้า  สิทธิในการฟ้องร้องและเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า  นอกจากนี้ยังมีสิทธิในการใช้สีเครื่องหมายการค้าได้ทุกสี(กรณีจดทะเบียนแบบไม่จำกัดสี)  ประโยชน์ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำหรือเรียกขานสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น  ทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะเพื่อเลือกซื้อสินค้าเจ้าของเครื่องหมายนั้นได้  โดยไม่สับสนกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ด้วย
 
  สนใจยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายได้ทาง  www.ipthailand.org

อ้างตอบ
การจดเครื่องหมายการค้า			                  เครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้า เปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาดให้ลูกค้าได้จดจำได้  แต่หากใช้เพียงอย่างเดียวแต่มิได้จดทะเบียนคุ้มครองสิทธิไว้ ปัญหาที่ตามมาอาจถูกผู้อื่นนำเครื่องหมายนี้ไปจดทะเบียน  ดังนั้น  ผู้ประกอบการจึงควรคำนึงถึงเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ด้วย  การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  เครื่องหมายจะต้องมีองค์ประกอบ 3 ลักษณะ คือ จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  และไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้วจึงจะได้รับจดทะเบียน  หากเจ้าของได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของคุณเป็นเวลานานๆ อาจทำให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ  และสร้างรายได้  จึงทำให้เครื่องหมายการค้านั้นๆ มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจดังเช่น เครื่องหมายการค้า  โคคาโคล่า  หรือไมโครซอฟท์  เป็นต้น  ที่เครื่องหมายการค้ามีมูลค่าหลายพันล้านบาท               เครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียนจะต้องเป็น  ภาพถ่าย  ภาพวาด  ภาพประดิษฐ์  ตราชื่อ  คำ  ข้อความ  ตัวหนังสือ  ตัวเลข  ลายมือชื่อ  กลุ่มของสี  รูปร่างหรือรูปทรงวัตถุ  หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเครื่องหมาย  เจ้าของเครื่องหมายจึงควรที่จะคิดสร้างสรรค์เครื่องหมายด้วยตนเอง  จะได้ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้  สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกที่สินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน โดยการตรวจสอบเครื่องหมายก่อนยื่นคำขอจดทะเบียน  ขั้นตอนการขอจดทะเบียนโดยยื่นคำขอจดทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมตามจำนวนรายการสินค้าหรือบริการที่จะจดทะเบียนอย่างละ 500 บาท และชำระค่าธรรมเนียมตามจำนวนสินค้า/บริการอีก อย่างละ 300 บาท  เพื่อนายทะเบียนสั่งรับจดทะเบียนภายหลังครบกำหนดประกาศโฆษณาและไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียน                   เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนแล้ว เจ้าของจะมีสิทธิต่าง ๆ ในเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นจดทะเบียน ได้แก่   สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าในการที่ได้จดทะเบียนไว้  สิทธิในการทำสัญญาอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิในการโอนเครื่องหมายการค้า  สิทธิในการฟ้องร้องและเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า  นอกจากนี้ยังมีสิทธิในการใช้สีเครื่องหมายการค้าได้ทุกสี(กรณีจดทะเบียนแบบไม่จำกัดสี)  ประโยชน์ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำหรือเรียกขานสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น  ทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะเพื่อเลือกซื้อสินค้าเจ้าของเครื่องหมายนั้นได้  โดยไม่สับสนกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ด้วย   สนใจยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายได้ทาง  www.ipthailand.org
คำตอบที่ 2
นายหัว
นายหัว

สวยยอดเลยยยยเพ่

อ้างตอบ
คำตอบที่ 3
อยู่นานแล้ว
อยู่นานแล้ว

คงจะการค้าจริงๆๆแล้วละบายๆๆครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 4
rat7
rat7

สุดยอดเลยน้า

อ้างตอบ
คำตอบที่ 5
teentoa
teentoa

คำตอบที่ 4
rat7

สุดยอดเลยน้าน้ารัตน์ จะไปเปิด Teentoa Shop 5 ที่ขอนแก่นได้เลยนะครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 6
rat7
rat7

ได้เลยน้า เงินพร้อมสถานที่พร้อม จัดเลย

อ้างตอบ
คำตอบที่ 7
teentoa
teentoa

คำตอบที่ 6
rat7

ได้เลยน้า เงินพร้อมสถานที่พร้อม จัดเลยวางแผนจะกลับ ไปอยู่ขอนแก่นเมื่อไหร่ครับ เดี๋ยวผมจะไปลงทุนให้น้าเป็นเจ้าของร้านดีไหม

อ้างตอบ
คำตอบที่ 8
teentoa
teentoa
ยื่นจดไปตั้งแต่ 14 ก.ย. 2555 ได้รับแล้วครับวันนี้ 14 พ.ย. 2556 
เนื่องจาก "กรมทรัพย์สินทางปัญญา" ต้องตรวจสอบทั่วโลกว่าชื่อเราไม่ซ้ำกับใคร
 
ฉนั้น : ชื่อ Teentoa, โลโก้ ตีนโต ใครจะนำไปใช้ต้องแจ้งผมก่อนนะครับ
อ้างตอบ

	ยื่นจดไปตั้งแต่ 14 ก.ย. 2555 ได้รับแล้วครับวันนี้ 14 พ.ย. 2556 

	เนื่องจาก "กรมทรัพย์สินทางปัญญา" ต้องตรวจสอบทั่วโลกว่าชื่อเราไม่ซ้ำกับใคร

	 

	ฉนั้น : ชื่อ Teentoa, โลโก้ ตีนโต ใครจะนำไปใช้ต้องแจ้งผมก่อนนะครับ

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด