Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN 12V, 24V (*รุ่นยอดนิยม, I คือรุ่นหัวโหนก) พิเศษสุดสำหรับเพื่อนๆออฟโรดทุกท่าน

*** Update ราคาใหม่ตามค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง (03/09/2564)
 

(สลิงลวด)
*- WARN M8000 (PN-88502) 12V ราคา 29,400 บาท (สลิงลวด 8mm x 30m)
- WARN XD9000 (PN-88500) 12V ราคา 41,900 บาท (สลิงลวด 8mm x 30m)
- WARN XD9000 Multi Mount (PN-37441) 12V ราคา 47,900 บาท (แรงดึง 9,000 lbs.)
*- WARN XD9000I (PN-27550) 12V ราคา 39,900 บาท (หัวโหนก)
*- WARN 9.5XP (PN-86500) 12V ราคา 67,900 บาท (แรงดึง 9,500 lbs.)
- WARN 9.5XDC (PN-74700) 12V ราคา 42,900 บาท (แรงดึง 9,500 lbs.)
- WARN 9.5CTI (PN-95000) 12V ราคา 39,900 บาท (หัวโหนก)
*- WARN 8274-50 (PN-88631) 12V ราคา 79,900 บาท (สลิงลวด 8mm x 46m)
*- WARN 8274-50 (PN-375832) 24V ราคา 86,900 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
*- WARN 8274-70 (PN-101070) 12V ราคา 97,800 บาท (สลิงลวด 8mm x 46m)
- WARN Powerplant HD12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (มีปั้มลมในตัว 100 psi)
*- WARN M12000 (WN-87801) 12V ราคา 64,400 บาท (สลิงลวด 9.5mm x 38m)
*- WARN M12000 (PN-265072) 24V ราคา 74,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN M15000 (PN-47801) 12V ราคา 72,400 บาท (สลิงลวด 11mm x 27m)
*- WARN M15000 (PN-478022) 24V ราคา 85,900 บาท (แรงดึง 15,000 lbs.)
- WARN Tabor8K (PN-96995) 12V ราคา 21,400 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
- WARN Tabor10K (PN-97005) 12V ราคา 23,400 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.)
- WARN Tabor12K (PN-97015) 12V ราคา 26,940 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN ZEON-8 (PN-89640) 12V ราคา 33,400 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10 (PN-89650) 12V ราคา 39,400 บาท (สลิงลวด 9.52mm x 24.38m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10 Platimun (PN-92830) 12V ราคา 69,900 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.) หัวโหนก
*- WARN ZEON-12 (PN-89660) 12V ราคา 43,400 บาท (สลิงลวด 9.52mm x 24.38m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-12 Platimun (PN-93685) 12V ราคา 74,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.) หัวโหนก
- WARN 9.0Rc (PN-71550) 12V ราคา 53,900 บาท (แรงดึง 9,000 lbs.)
*- WARN 12.0XE (PN-78600) 12V ราคา 47,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN 16.5ti (PN-68801) 12V ราคา 79,900 บาท (แรงดึง 16,500 lbs.)
- WARN Powerplant HD 12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (หัวโหนก)
- WARN Powerplant HP 9.5 (PN-71800) 12V ราคา 55,900 บาท (หัวโหนก)
- WARN Powerplant HP 12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (หัวโหนก)
*- WARN RT25 "ATV" (PN-80550) 12V ราคา 11,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN RT30 "ATV" (PN-76000) 12V ราคา 14,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN RT40 "ATV" (PN-77000) 12V ราคา 18,400 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN Vantage 2000 (PN-91020) 12V ราคา 8,400 บาท (แรงดึง 2,000 lbs.)
- WARN Vantage 3000 (PN-91030) 12V ราคา 10,400 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)
- WARN Vantage 4000 (PN-89040) 12V ราคา 11,400 บาท (แรงดึง 4,000 lbs.)
- WARN Pro Vantage 2500 (PN-91025) 12V ราคา 13,900 บาท (แรงดึง 2,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 3500 (PN-91035) 12V ราคา 17,900 บาท (แรงดึง 3,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 4500 (PN-90450) 12V ราคา 18,900 บาท (แรงดึง 4,500 lbs.)
- WARN AXON 35 wire rope winch (สลิง) pn 101135 แรงดึง 3500 ปอนด์ @ 15,400฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 45 wire rope winch (สลิง) pn 101145 แรงดึง 4500 ปอนด์ @ 18,900฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 55 wire rope winch (สลิง) pn 101155 แรงดึง 5500 ปอนด์ @ 22,400฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 8 (สลิง) 27.4m of 8mm steel rope @ 21,400฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 10  (สลิง) 27.4m of 9mm steel rope @ 23,900฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 12  (สลิง) 25.9m of 9.5mm steel rope @ 27,400฿ (มาใหม่)

 

 

(สลิงเชือก)
*- WARN M8000-S (PN-88552) 12V ราคา 42,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN XD9000-S (PN-88550) 12V ราคา 52,400 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5XDC-S (PN-88750) 12V ราคา 51,400 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5XP-S (PN-88850) 12V ราคา 78,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5CTI-S (PN-95050) 12V ราคา 45,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m) หัวโหนก
- WARN Tabor8-S (PN-97000) 12V ราคา 26,900 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
- WARN Tabor10-S (PN-97010) 12V ราคา 29,900 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.)
- WARN Tabor12-S (PN-97055) 12V ราคา 32,900 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN ZEON-8-S (PN-89670) 12V ราคา 43,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10-S (PN-89680) 12V ราคา 49,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10-S Platimun (PN-93680) 12V ราคา 69,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
- WARN XT30 "ATV" (PN-76500) 12V ราคา 19,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
- WARN XT40 "ATV" (PN-77500) 12V ราคา 23,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
- WARN Vantage 2000-S (PN-91021) 12V ราคา 11,400 บาท (แรงดึง 2,000 lbs.)
- WARN Vantage 3000-S (PN-91031) 12V ราคา 14,900 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)
- WARN Vantage 4000-S (PN-89041) 12V ราคา 15,900 บาท (แรงดึง 4,000 lbs.)
- WARN Pro Vantage 2500-S (PN-91026) 12V ราคา 17,400 บาท (แรงดึง 2,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 3500-S (PN-91036) 12V ราคา 24,400 บาท (แรงดึง 3,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 4500-S (PN-90451) 12V ราคา 25,400 บาท (แรงดึง 4,500 lbs.)
- WARN AXON 35-S synthetic winch (เชือก) pn 101130 แรงดึง 3500 ปอนด์ @ 17,900฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 45RC synthetic winch (เชือก) pn 101240 แรงดึง 4500 ปอนด์ @ 20,900฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 45-S synthetic winch (เชือก) pn 101140 แรงดึง 4500 ปอนด์ @ 21,400฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 55-S synthetic winch (เชือก) pn 101150 แรงดึง 5500 ปอนด์ @ 24,900฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 8-S (เชือก) 27.4m of 9.5mm synthetic rope @ 27,900฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 10-S (เชือก) 27.4m of 9.5mm synthetic rope @ 30,400฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 12-S (เชือก) 27.4m of 9.5mm synthetic rope @ 33,900฿ (มาใหม่)

 

 

(วินซ์ดึงแนวดิ่ง)
- WARN Pullzall (PN-885000) 220V ราคา 10,400 บาท (ดึงแนวตั้ง แรงดึง 10,000 lbs.)
 

ข้อมูล Winch Warn
http://www.warn.com/truck/winches/line.shtml
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN
หน้า 1 of 50 (999 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
คำตอบที่ 1
TTS 3
TTS 3
WARN 9.5XP
http://www.warn.com/truck/winches/95xp_winch.shtml
คำตอบที่ 2
TTS 3
TTS 3
WARN 8274-50
http://www.warn.com/truck/winches/src/M8274-50.shtml
คำตอบที่ 3
TTS 3
TTS 3
WARN XD9000i
http://www.warn.com/truck/winches/src/XD9000i.shtml
คำตอบที่ 4
TTS 3
TTS 3
สอบถามราคาและรายละเอียดได้ที่ Teentoa Shop 3 นายโต้ง 086-6699440 นายเบียร์ 081-8669806
อ้างตอบ
คำตอบที่ 5
TTS 3
TTS 3
/''T''|[___|___] [---T--L -olllllllo-] ()_)"""()_)/"**"\)_) http://www.warn.com/index.shtml http://www.facebook.com/WARNfans
อ้างตอบ
คำตอบที่ 6
TTS 3
TTS 3
ส่งมอบ WINCH WARN 9.5 XP CONTACTOR CONTROL ( รีโมตไร้สาย ) ให้พี่นพพรเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ
อ้างตอบ
ส่งมอบ WINCH WARN 9.5 XP CONTACTOR CONTROL ( รีโมตไร้สาย ) ให้พี่นพพรเรียบร้อยครับ
ขอบคุณครับ
คำตอบที่ 7
TTS 3
TTS 3
CONTACTOR CONTROL ( รีโมตไร้สาย )
อ้างตอบ
CONTACTOR CONTROL ( รีโมตไร้สาย )
คำตอบที่ 8
TTS 3
TTS 3
WINCH WARN 9.5 XP CONTACTOR CONTROL ( รีโมตไร้สาย )
อ้างตอบ
WINCH WARN 9.5 XP CONTACTOR CONTROL ( รีโมตไร้สาย )
คำตอบที่ 9
ต้น
ต้น

พี่ครับ warn ตอนนี้ทำที่จีนไช่ไหมครับ กำลังตัดสินใจอยู่

ตัวไหนเหมาะที่สุด ใส่ในกันชน arb ใส่ได้เลย ไม่ต้องตัดต่อ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 10
ต้น
ต้น

อยากได้ของทำใน usa มีรุ่นไหนบ้าง

อ้างตอบ
คำตอบที่ 11
TTS 3
TTS 3

คำตอบที่ 9
ต้น

พี่ครับ warn ตอนนี้ทำที่จีนไช่ไหมครับ กำลังตัดสินใจอยู่


ตัวไหนเหมาะที่สุด ใส่ในกันชน arb ใส่ได้เลย ไม่ต้องตัดต่อทำใน USA ไม่มีแล้วครับ ถึงทำในจีนต้องส่งกลับไป QC ที่อเมริกาอยู่ดี
วินซ์ตัวนอนทุกรุ่นใส่ในกันชน ARB ได้ไม่ต้องตัดต่อครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 12
ต้น
ต้น

พี่ครับ ขอราคาหน่อยได้ไหมครับ WARN 9.5XP กัยบXD 9000 ครับพอดีเมืองกาญจน์ มีตัวแทนยู่ ขอเปรียบราคาหน่อยครับpolkij_3651@hotmail.com

อ้างตอบ
คำตอบที่ 13
Jack4174
Jack4174

พี่โต้งขอราคา 9.5XP ด้วยครับ
roengchai-n@tbsc.co.th

อ้างตอบ
คำตอบที่ 14
TTS 3
TTS 3

เมล์ราคาให้แล้วทั้ง 2 ท่านครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 15
august
august

ขอราคาด้วยคนครับ 9.5 xp กับ xd 9000 ขอบคุณครับ august1962 @hotmail.com

อ้างตอบ
คำตอบที่ 16
poo
poo

ขอราคา9.5xp ด้วยคนครับ thikamporn36@yahoo.com ขอบคุณครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 17
TTS3
TTS3

สอบถามราคาทุกรุ่นได้ที่ 086-6699440,081-8669806

อ้างตอบ
คำตอบที่ 18
กร
กร

รบกวนขอราคาด้วยครับ zsine@hotmail.com

จะใช้ติดรถ ford 4x4 บรรทุกปาล์ม ตัวไหนดี

อ้างตอบ
คำตอบที่ 19
TTS3
TTS3

คำตอบที่ 18
กร

รบกวนขอราคาด้วยครับ zsine@hotmail.com

จะใช้ติดรถ ford 4x4 บรรทุกปาล์ม ตัวไหนดี
แนะนำ WARN 9.5 XP CONTACTOR CONTROL ( รีโมตไร้สาย ) อยู่ที่ 4 หมื่นปลายๆ ครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 18กร

รบกวนขอราคาด้วยครับ zsine@hotmail.comจะใช้ติดรถ ford 4x4 บรรทุกปาล์ม ตัวไหนดีแนะนำ WARN 9.5 XP CONTACTOR CONTROL ( รีโมตไร้สาย ) อยู่ที่ 4 หมื่นปลายๆ ครับ
คำตอบที่ 20
ธีระวัช
ธีระวัช

สายรีโมทมันหายคับมีขายที่ใหนบ้างคับ อยู่เชียงใหม่คับหาซื้อไม่ได้บอกทีคับ 0897572934ต๋อย สามแยกน้ำพุร้อนสันกำแพง เชียงใหม่
 

อ้างตอบ
หน้า 1 of 50 (999 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด