Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN 12V, 24V (*รุ่นยอดนิยม, I คือรุ่นหัวโหนก) พิเศษสุดสำหรับเพื่อนๆออฟโรดทุกท่าน

*** Update ราคาใหม่ตามค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง (03/09/2564)
 

(สลิงลวด)
*- WARN M8000 (PN-88502) 12V ราคา 29,400 บาท (สลิงลวด 8mm x 30m)
- WARN XD9000 (PN-88500) 12V ราคา 41,900 บาท (สลิงลวด 8mm x 30m)
- WARN XD9000 Multi Mount (PN-37441) 12V ราคา 47,900 บาท (แรงดึง 9,000 lbs.)
*- WARN XD9000I (PN-27550) 12V ราคา 39,900 บาท (หัวโหนก)
*- WARN 9.5XP (PN-86500) 12V ราคา 67,900 บาท (แรงดึง 9,500 lbs.)
- WARN 9.5XDC (PN-74700) 12V ราคา 42,900 บาท (แรงดึง 9,500 lbs.)
- WARN 9.5CTI (PN-95000) 12V ราคา 39,900 บาท (หัวโหนก)
*- WARN 8274-50 (PN-88631) 12V ราคา 79,900 บาท (สลิงลวด 8mm x 46m)
*- WARN 8274-50 (PN-375832) 24V ราคา 86,900 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
*- WARN 8274-70 (PN-101070) 12V ราคา 97,800 บาท (สลิงลวด 8mm x 46m)
- WARN Powerplant HD12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (มีปั้มลมในตัว 100 psi)
*- WARN M12000 (WN-87801) 12V ราคา 64,400 บาท (สลิงลวด 9.5mm x 38m)
*- WARN M12000 (PN-265072) 24V ราคา 74,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN M15000 (PN-47801) 12V ราคา 72,400 บาท (สลิงลวด 11mm x 27m)
*- WARN M15000 (PN-478022) 24V ราคา 85,900 บาท (แรงดึง 15,000 lbs.)
- WARN Tabor8K (PN-96995) 12V ราคา 21,400 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
- WARN Tabor10K (PN-97005) 12V ราคา 23,400 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.)
- WARN Tabor12K (PN-97015) 12V ราคา 26,940 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN ZEON-8 (PN-89640) 12V ราคา 33,400 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10 (PN-89650) 12V ราคา 39,400 บาท (สลิงลวด 9.52mm x 24.38m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10 Platimun (PN-92830) 12V ราคา 69,900 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.) หัวโหนก
*- WARN ZEON-12 (PN-89660) 12V ราคา 43,400 บาท (สลิงลวด 9.52mm x 24.38m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-12 Platimun (PN-93685) 12V ราคา 74,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.) หัวโหนก
- WARN 9.0Rc (PN-71550) 12V ราคา 53,900 บาท (แรงดึง 9,000 lbs.)
*- WARN 12.0XE (PN-78600) 12V ราคา 47,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN 16.5ti (PN-68801) 12V ราคา 79,900 บาท (แรงดึง 16,500 lbs.)
- WARN Powerplant HD 12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (หัวโหนก)
- WARN Powerplant HP 9.5 (PN-71800) 12V ราคา 55,900 บาท (หัวโหนก)
- WARN Powerplant HP 12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (หัวโหนก)
*- WARN RT25 "ATV" (PN-80550) 12V ราคา 11,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN RT30 "ATV" (PN-76000) 12V ราคา 14,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN RT40 "ATV" (PN-77000) 12V ราคา 18,400 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN Vantage 2000 (PN-91020) 12V ราคา 8,400 บาท (แรงดึง 2,000 lbs.)
- WARN Vantage 3000 (PN-91030) 12V ราคา 10,400 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)
- WARN Vantage 4000 (PN-89040) 12V ราคา 11,400 บาท (แรงดึง 4,000 lbs.)
- WARN Pro Vantage 2500 (PN-91025) 12V ราคา 13,900 บาท (แรงดึง 2,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 3500 (PN-91035) 12V ราคา 17,900 บาท (แรงดึง 3,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 4500 (PN-90450) 12V ราคา 18,900 บาท (แรงดึง 4,500 lbs.)
- WARN AXON 35 wire rope winch (สลิง) pn 101135 แรงดึง 3500 ปอนด์ @ 15,400฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 45 wire rope winch (สลิง) pn 101145 แรงดึง 4500 ปอนด์ @ 18,900฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 55 wire rope winch (สลิง) pn 101155 แรงดึง 5500 ปอนด์ @ 22,400฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 8 (สลิง) 27.4m of 8mm steel rope @ 21,400฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 10  (สลิง) 27.4m of 9mm steel rope @ 23,900฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 12  (สลิง) 25.9m of 9.5mm steel rope @ 27,400฿ (มาใหม่)

 

 

(สลิงเชือก)
*- WARN M8000-S (PN-88552) 12V ราคา 42,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN XD9000-S (PN-88550) 12V ราคา 52,400 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5XDC-S (PN-88750) 12V ราคา 51,400 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5XP-S (PN-88850) 12V ราคา 78,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5CTI-S (PN-95050) 12V ราคา 45,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m) หัวโหนก
- WARN Tabor8-S (PN-97000) 12V ราคา 26,900 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
- WARN Tabor10-S (PN-97010) 12V ราคา 29,900 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.)
- WARN Tabor12-S (PN-97055) 12V ราคา 32,900 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN ZEON-8-S (PN-89670) 12V ราคา 43,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10-S (PN-89680) 12V ราคา 49,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10-S Platimun (PN-93680) 12V ราคา 69,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
- WARN XT30 "ATV" (PN-76500) 12V ราคา 19,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
- WARN XT40 "ATV" (PN-77500) 12V ราคา 23,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
- WARN Vantage 2000-S (PN-91021) 12V ราคา 11,400 บาท (แรงดึง 2,000 lbs.)
- WARN Vantage 3000-S (PN-91031) 12V ราคา 14,900 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)
- WARN Vantage 4000-S (PN-89041) 12V ราคา 15,900 บาท (แรงดึง 4,000 lbs.)
- WARN Pro Vantage 2500-S (PN-91026) 12V ราคา 17,400 บาท (แรงดึง 2,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 3500-S (PN-91036) 12V ราคา 24,400 บาท (แรงดึง 3,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 4500-S (PN-90451) 12V ราคา 25,400 บาท (แรงดึง 4,500 lbs.)
- WARN AXON 35-S synthetic winch (เชือก) pn 101130 แรงดึง 3500 ปอนด์ @ 17,900฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 45RC synthetic winch (เชือก) pn 101240 แรงดึง 4500 ปอนด์ @ 20,900฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 45-S synthetic winch (เชือก) pn 101140 แรงดึง 4500 ปอนด์ @ 21,400฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 55-S synthetic winch (เชือก) pn 101150 แรงดึง 5500 ปอนด์ @ 24,900฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 8-S (เชือก) 27.4m of 9.5mm synthetic rope @ 27,900฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 10-S (เชือก) 27.4m of 9.5mm synthetic rope @ 30,400฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 12-S (เชือก) 27.4m of 9.5mm synthetic rope @ 33,900฿ (มาใหม่)

 

 

(วินซ์ดึงแนวดิ่ง)
- WARN Pullzall (PN-885000) 220V ราคา 10,400 บาท (ดึงแนวตั้ง แรงดึง 10,000 lbs.)
 

ข้อมูล Winch Warn
http://www.warn.com/truck/winches/line.shtml
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN
หน้า 25 of 50 (999 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
คำตอบที่ 481
teentoashop3
teentoashop3

#warnVR
#ToyotaNewRocco
สวยงามลงตัวงานวันเดียวเสร็จ
แท่น winch ตัดด้วยเลเซอร์
สีพาวเด้อโค้ด

อ้างตอบ
#warnVR#ToyotaNewRoccoสวยงามลงตัวงานวันเดียวเสร็จแท่น winch ตัดด้วยเลเซอร์สีพาวเด้อโค้ด
คำตอบที่ 482
teentoashop3
teentoashop3

#warnVR
#ToyotaNewRocco
สวยงามลงตัวงานวันเดียวเสร็จ
แท่น winch ตัดด้วยเลเซอร์
สีพาวเด้อโค้ด

อ้างตอบ
#warnVR#ToyotaNewRoccoสวยงามลงตัวงานวันเดียวเสร็จแท่น winch ตัดด้วยเลเซอร์สีพาวเด้อโค้ด
คำตอบที่ 483
teentoashop3
teentoashop3

#warnVR
#ToyotaNewRocco
สวยงามลงตัวงานวันเดียวเสร็จ
แท่น winch ตัดด้วยเลเซอร์
สีพาวเด้อโค้ด

อ้างตอบ
#warnVR#ToyotaNewRoccoสวยงามลงตัวงานวันเดียวเสร็จแท่น winch ตัดด้วยเลเซอร์สีพาวเด้อโค้ด
คำตอบที่ 484
teentoashop3
teentoashop3

ชุดอะไหล่วินซ์ Warn M8000

อ้างตอบ
ชุดอะไหล่วินซ์ Warn M8000
คำตอบที่ 485
teentoashop3
teentoashop3

ชุดอะไหล่วินซ์ Warn M8000

อ้างตอบ
ชุดอะไหล่วินซ์ Warn M8000
คำตอบที่ 486
teentoashop3
teentoashop3

ชุดอะไหล่วินซ์ Warn M8000

อ้างตอบ
ชุดอะไหล่วินซ์ Warn M8000
คำตอบที่ 487
teentoashop3
teentoashop3

ตอนนี้เหลือแค่ 20 กว่าตัวแล้วครับ
ทั้งหมดสั่งมา 100 ตัว
8274-70 รุ่นนี้ผลิตเพียง 999 ตัว

อ้างตอบ
ตอนนี้เหลือแค่ 20 กว่าตัวแล้วครับทั้งหมดสั่งมา 100 ตัว8274-70 รุ่นนี้ผลิตเพียง 999 ตัว
คำตอบที่ 488
teentoashop3
teentoashop3

ตอนนี้เหลือแค่ 20 กว่าตัวแล้วครับ
ทั้งหมดสั่งมา 100 ตัว
8274-70 รุ่นนี้ผลิตเพียง 999 ตัว

อ้างตอบ
ตอนนี้เหลือแค่ 20 กว่าตัวแล้วครับทั้งหมดสั่งมา 100 ตัว8274-70 รุ่นนี้ผลิตเพียง 999 ตัว
คำตอบที่ 489
teentoashop3
teentoashop3

ส่งงานฝังวิ๊นซ์ M8000-S ใน Revo Rocco 2020 ครับ

อ้างตอบ
ส่งงานฝังวิ๊นซ์ M8000-S ใน Revo Rocco 2020 ครับ
คำตอบที่ 490
teentoashop3
teentoashop3

ส่งงานฝังวิ๊นซ์ M8000-S ใน Revo Rocco 2020 ครับ

อ้างตอบ
ส่งงานฝังวิ๊นซ์ M8000-S ใน Revo Rocco 2020 ครับ
คำตอบที่ 491
teentoashop3
teentoashop3

ส่งงานฝังวิ๊นซ์ M8000-S ใน Revo Rocco 2020 ครับ

อ้างตอบ
ส่งงานฝังวิ๊นซ์ M8000-S ใน Revo Rocco 2020 ครับ
คำตอบที่ 492
teentoashop3
teentoashop3

Ford Motor Company เปิดตัวแนวคิด Bronco สำหรับงาน Ford Auto Nights Virtual SEMA Show มันเป็น #WARN พร้อมกับวินซ์ ZEON ด้านหน้าและสินค้าออฟโรดทุกประเภท

อ้างตอบ
Ford Motor Company เปิดตัวแนวคิด Bronco สำหรับงาน Ford Auto Nights Virtual SEMA Show มันเป็น #WARN พร้อมกับวินซ์ ZEON ด้านหน้าและสินค้าออฟโรดทุกประเภท
คำตอบที่ 493
teentoashop3
teentoashop3

Ford Motor Company เปิดตัวแนวคิด Bronco สำหรับงาน Ford Auto Nights Virtual SEMA Show มันเป็น #WARN พร้อมกับวินซ์ ZEON ด้านหน้าและสินค้าออฟโรดทุกประเภท

อ้างตอบ
Ford Motor Company เปิดตัวแนวคิด Bronco สำหรับงาน Ford Auto Nights Virtual SEMA Show มันเป็น #WARN พร้อมกับวินซ์ ZEON ด้านหน้าและสินค้าออฟโรดทุกประเภท
คำตอบที่ 494
teentoashop3
teentoashop3

Ford Motor Company เปิดตัวแนวคิด Bronco สำหรับงาน Ford Auto Nights Virtual SEMA Show มันเป็น #WARN พร้อมกับวินซ์ ZEON ด้านหน้าและสินค้าออฟโรดทุกประเภท

อ้างตอบ
Ford Motor Company เปิดตัวแนวคิด Bronco สำหรับงาน Ford Auto Nights Virtual SEMA Show มันเป็น #WARN พร้อมกับวินซ์ ZEON ด้านหน้าและสินค้าออฟโรดทุกประเภท
คำตอบที่ 495
teentoashop3
teentoashop3

Ford Motor Company เปิดตัวแนวคิด Bronco สำหรับงาน Ford Auto Nights Virtual SEMA Show มันเป็น #WARN พร้อมกับวินซ์ ZEON ด้านหน้าและสินค้าออฟโรดทุกประเภท

อ้างตอบ
Ford Motor Company เปิดตัวแนวคิด Bronco สำหรับงาน Ford Auto Nights Virtual SEMA Show มันเป็น #WARN พร้อมกับวินซ์ ZEON ด้านหน้าและสินค้าออฟโรดทุกประเภท
คำตอบที่ 496
teentoashop3
teentoashop3

ถุงมือ - ไม่ว่าคุณจะมีลวดสลิงหรือเชือกสังเคราะห์การสวมถุงมือจะช่วยป้องกันมือของคุณจากเสี้ยนที่อาจเกิดขึ้นเชือกไหม้และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจทำให้มือของคุณบาดเจ็บได้

อ้างตอบ
ถุงมือ - ไม่ว่าคุณจะมีลวดสลิงหรือเชือกสังเคราะห์การสวมถุงมือจะช่วยป้องกันมือของคุณจากเสี้ยนที่อาจเกิดขึ้นเชือกไหม้และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจทำให้มือของคุณบาดเจ็บได้
คำตอบที่ 497
teentoashop3
teentoashop3

คุณทราบหรือไม่ว่า บริษัท Warn Industries ได้จัดหาวินซ์ให้กับกองทัพสหรัฐฯมาระยะหนึ่งแล้ว? HMMWV และยานพาหนะทางทหารขนาดใหญ่อื่น ๆ บางรุ่นติดตั้ง #WARN พร้อมกับรอกสำหรับงานอุตสาหกรรมสำหรับงานหนักของเรา วินซ์ที่แข็งเหมือนตะปูทั้งหมดนี้สร้างขึ้นในโรงงานของเราในเมือง Clackamas รัฐโอเรกอนและช่วยให้กองทัพของเราก้าวไปข้างหน้า

อ้างตอบ
คุณทราบหรือไม่ว่า บริษัท Warn Industries ได้จัดหาวินซ์ให้กับกองทัพสหรัฐฯมาระยะหนึ่งแล้ว? HMMWV และยานพาหนะทางทหารขนาดใหญ่อื่น ๆ บางรุ่นติดตั้ง #WARN พร้อมกับรอกสำหรับงานอุตสาหกรรมสำหรับงานหนักของเรา วินซ์ที่แข็งเหมือนตะปูทั้งหมดนี้สร้างขึ้นในโรงงานของเราในเมือง Clackamas รัฐโอเรกอนและช่วยให้กองทัพของเราก้าวไปข้างหน้า
คำตอบที่ 498
teentoashop3
teentoashop3

ยืดออกก่อนใช้ - คุณต้องยืดเส้นเข้ากับคุณจะมีลวดหรือเชือกสังเคราะห์ก่อนที่จะดึง สามารถป้องกันความเสียหายจากชั้นบนที่ทับชั้นเชือกล่าง

อ้างตอบ
ยืดออกก่อนใช้ - คุณต้องยืดเส้นเข้ากับคุณจะมีลวดหรือเชือกสังเคราะห์ก่อนที่จะดึง สามารถป้องกันความเสียหายจากชั้นบนที่ทับชั้นเชือกล่าง
คำตอบที่ 499
teentoashop3
teentoashop3

เมื่อสี่กว่าปีที่แล้วเราค้นพบ M8274 สีทองที่ผลิตจากโรงงานที่หาได้ยากซึ่งได้รับมอบเป็นของขวัญแก่ผู้ค้าปลีก WARN ในยุค 1980 และกลับไปยังสํานักงานใหญ่ของเราหลายทศวรรษในภายหลัง มีเพียงห้าคนที่รู้จักกันว่าจะมีอยู่จริง

อ้างตอบ
เมื่อสี่กว่าปีที่แล้วเราค้นพบ M8274 สีทองที่ผลิตจากโรงงานที่หาได้ยากซึ่งได้รับมอบเป็นของขวัญแก่ผู้ค้าปลีก WARN ในยุค 1980 และกลับไปยังสํานักงานใหญ่ของเราหลายทศวรรษในภายหลัง มีเพียงห้าคนที่รู้จักกันว่าจะมีอยู่จริง
คำตอบที่ 500
teentoashop3
teentoashop3

เมื่อสี่กว่าปีที่แล้วเราค้นพบ M8274 สีทองที่ผลิตจากโรงงานที่หาได้ยากซึ่งได้รับมอบเป็นของขวัญแก่ผู้ค้าปลีก WARN ในยุค 1980 และกลับไปยังสํานักงานใหญ่ของเราหลายทศวรรษในภายหลัง มีเพียงห้าคนที่รู้จักกันว่าจะมีอยู่จริง

อ้างตอบ
เมื่อสี่กว่าปีที่แล้วเราค้นพบ M8274 สีทองที่ผลิตจากโรงงานที่หาได้ยากซึ่งได้รับมอบเป็นของขวัญแก่ผู้ค้าปลีก WARN ในยุค 1980 และกลับไปยังสํานักงานใหญ่ของเราหลายทศวรรษในภายหลัง มีเพียงห้าคนที่รู้จักกันว่าจะมีอยู่จริง
หน้า 25 of 50 (999 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด