Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN 12V, 24V (*รุ่นยอดนิยม, I คือรุ่นหัวโหนก) พิเศษสุดสำหรับเพื่อนๆออฟโรดทุกท่าน

*** Update ราคาใหม่ตามค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง (03/09/2564)
 

(สลิงลวด)
*- WARN M8000 (PN-88502) 12V ราคา 29,400 บาท (สลิงลวด 8mm x 30m)
- WARN XD9000 (PN-88500) 12V ราคา 41,900 บาท (สลิงลวด 8mm x 30m)
- WARN XD9000 Multi Mount (PN-37441) 12V ราคา 47,900 บาท (แรงดึง 9,000 lbs.)
*- WARN XD9000I (PN-27550) 12V ราคา 39,900 บาท (หัวโหนก)
*- WARN 9.5XP (PN-86500) 12V ราคา 67,900 บาท (แรงดึง 9,500 lbs.)
- WARN 9.5XDC (PN-74700) 12V ราคา 42,900 บาท (แรงดึง 9,500 lbs.)
- WARN 9.5CTI (PN-95000) 12V ราคา 39,900 บาท (หัวโหนก)
*- WARN 8274-50 (PN-88631) 12V ราคา 79,900 บาท (สลิงลวด 8mm x 46m)
*- WARN 8274-50 (PN-375832) 24V ราคา 86,900 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
*- WARN 8274-70 (PN-101070) 12V ราคา 97,800 บาท (สลิงลวด 8mm x 46m)
- WARN Powerplant HD12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (มีปั้มลมในตัว 100 psi)
*- WARN M12000 (WN-87801) 12V ราคา 64,400 บาท (สลิงลวด 9.5mm x 38m)
*- WARN M12000 (PN-265072) 24V ราคา 74,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN M15000 (PN-47801) 12V ราคา 72,400 บาท (สลิงลวด 11mm x 27m)
*- WARN M15000 (PN-478022) 24V ราคา 85,900 บาท (แรงดึง 15,000 lbs.)
- WARN Tabor8K (PN-96995) 12V ราคา 21,400 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
- WARN Tabor10K (PN-97005) 12V ราคา 23,400 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.)
- WARN Tabor12K (PN-97015) 12V ราคา 26,940 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN ZEON-8 (PN-89640) 12V ราคา 33,400 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10 (PN-89650) 12V ราคา 39,400 บาท (สลิงลวด 9.52mm x 24.38m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10 Platimun (PN-92830) 12V ราคา 69,900 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.) หัวโหนก
*- WARN ZEON-12 (PN-89660) 12V ราคา 43,400 บาท (สลิงลวด 9.52mm x 24.38m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-12 Platimun (PN-93685) 12V ราคา 74,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.) หัวโหนก
- WARN 9.0Rc (PN-71550) 12V ราคา 53,900 บาท (แรงดึง 9,000 lbs.)
*- WARN 12.0XE (PN-78600) 12V ราคา 47,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN 16.5ti (PN-68801) 12V ราคา 79,900 บาท (แรงดึง 16,500 lbs.)
- WARN Powerplant HD 12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (หัวโหนก)
- WARN Powerplant HP 9.5 (PN-71800) 12V ราคา 55,900 บาท (หัวโหนก)
- WARN Powerplant HP 12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (หัวโหนก)
*- WARN RT25 "ATV" (PN-80550) 12V ราคา 11,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN RT30 "ATV" (PN-76000) 12V ราคา 14,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN RT40 "ATV" (PN-77000) 12V ราคา 18,400 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN Vantage 2000 (PN-91020) 12V ราคา 8,400 บาท (แรงดึง 2,000 lbs.)
- WARN Vantage 3000 (PN-91030) 12V ราคา 10,400 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)
- WARN Vantage 4000 (PN-89040) 12V ราคา 11,400 บาท (แรงดึง 4,000 lbs.)
- WARN Pro Vantage 2500 (PN-91025) 12V ราคา 13,900 บาท (แรงดึง 2,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 3500 (PN-91035) 12V ราคา 17,900 บาท (แรงดึง 3,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 4500 (PN-90450) 12V ราคา 18,900 บาท (แรงดึง 4,500 lbs.)
- WARN AXON 35 wire rope winch (สลิง) pn 101135 แรงดึง 3500 ปอนด์ @ 15,400฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 45 wire rope winch (สลิง) pn 101145 แรงดึง 4500 ปอนด์ @ 18,900฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 55 wire rope winch (สลิง) pn 101155 แรงดึง 5500 ปอนด์ @ 22,400฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 8 (สลิง) 27.4m of 8mm steel rope @ 21,400฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 10  (สลิง) 27.4m of 9mm steel rope @ 23,900฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 12  (สลิง) 25.9m of 9.5mm steel rope @ 27,400฿ (มาใหม่)

 

 

(สลิงเชือก)
*- WARN M8000-S (PN-88552) 12V ราคา 42,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN XD9000-S (PN-88550) 12V ราคา 52,400 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5XDC-S (PN-88750) 12V ราคา 51,400 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5XP-S (PN-88850) 12V ราคา 78,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5CTI-S (PN-95050) 12V ราคา 45,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m) หัวโหนก
- WARN Tabor8-S (PN-97000) 12V ราคา 26,900 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
- WARN Tabor10-S (PN-97010) 12V ราคา 29,900 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.)
- WARN Tabor12-S (PN-97055) 12V ราคา 32,900 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN ZEON-8-S (PN-89670) 12V ราคา 43,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10-S (PN-89680) 12V ราคา 49,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10-S Platimun (PN-93680) 12V ราคา 69,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
- WARN XT30 "ATV" (PN-76500) 12V ราคา 19,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
- WARN XT40 "ATV" (PN-77500) 12V ราคา 23,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
- WARN Vantage 2000-S (PN-91021) 12V ราคา 11,400 บาท (แรงดึง 2,000 lbs.)
- WARN Vantage 3000-S (PN-91031) 12V ราคา 14,900 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)
- WARN Vantage 4000-S (PN-89041) 12V ราคา 15,900 บาท (แรงดึง 4,000 lbs.)
- WARN Pro Vantage 2500-S (PN-91026) 12V ราคา 17,400 บาท (แรงดึง 2,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 3500-S (PN-91036) 12V ราคา 24,400 บาท (แรงดึง 3,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 4500-S (PN-90451) 12V ราคา 25,400 บาท (แรงดึง 4,500 lbs.)
- WARN AXON 35-S synthetic winch (เชือก) pn 101130 แรงดึง 3500 ปอนด์ @ 17,900฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 45RC synthetic winch (เชือก) pn 101240 แรงดึง 4500 ปอนด์ @ 20,900฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 45-S synthetic winch (เชือก) pn 101140 แรงดึง 4500 ปอนด์ @ 21,400฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 55-S synthetic winch (เชือก) pn 101150 แรงดึง 5500 ปอนด์ @ 24,900฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 8-S (เชือก) 27.4m of 9.5mm synthetic rope @ 27,900฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 10-S (เชือก) 27.4m of 9.5mm synthetic rope @ 30,400฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 12-S (เชือก) 27.4m of 9.5mm synthetic rope @ 33,900฿ (มาใหม่)

 

 

(วินซ์ดึงแนวดิ่ง)
- WARN Pullzall (PN-885000) 220V ราคา 10,400 บาท (ดึงแนวตั้ง แรงดึง 10,000 lbs.)
 

ข้อมูล Winch Warn
http://www.warn.com/truck/winches/line.shtml
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN
หน้า 27 of 50 (999 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
คำตอบที่ 521
teentoashop3
teentoashop3

โลโก้เรซิ่น WARN แท้

อ้างตอบ
โลโก้เรซิ่น WARN แท้
คำตอบที่ 522
teentoashop3
teentoashop3

โลโก้เรซิ่น WARN แท้

อ้างตอบ
โลโก้เรซิ่น WARN แท้
คำตอบที่ 523
teentoashop3
teentoashop3

โลโก้เรซิ่น WARN แท้

อ้างตอบ
โลโก้เรซิ่น WARN แท้
คำตอบที่ 524
teentoashop3
teentoashop3

โลโก้เรซิ่น WARN แท้

อ้างตอบ
โลโก้เรซิ่น WARN แท้
คำตอบที่ 525
teentoashop3
teentoashop3

Tabor 12K 
24V ครับ 
ราคา 24,400 บาท

อ้างตอบ
Tabor 12K 24V ครับ ราคา 24,400 บาท
คำตอบที่ 526
teentoashop3
teentoashop3

เชือกความยาว 27 เมตร หนา 9.5 มิล ราคา 7,995 บาท

อ้างตอบ
เชือกความยาว 27 เมตร หนา 9.5 มิล ราคา 7,995 บาท
คำตอบที่ 527
teentoashop3
teentoashop3

แฟหรีดอลูมิเนียมสีดำ ราคา 2,395 บาท

อ้างตอบ
แฟหรีดอลูมิเนียมสีดำ ราคา 2,395 บาท
คำตอบที่ 528
teentoashop3
teentoashop3

The WARN Elite Stubby front bumper provides a strong place for a winch up to 12,000 lbs, such as this ZEON unit. The narrow design allows for maximum approach angles and articulation. It’s available with or without the grille guard tube, has recovery points for shackles, and is available for both รถ Jeep Wrangler JK or JL or Gladiator JL. 

อ้างตอบ
The WARN Elite Stubby front bumper provides a strong place for a winch up to 12,000 lbs, such as this ZEON unit. The narrow design allows for maximum approach angles and articulation. It’s available with or without the grille guard tube, has recovery points for shackles, and is available for both รถ Jeep Wrangler JK or JL or Gladiator JL. 
คำตอบที่ 529
teentoashop3
teentoashop3

The WARN Elite Stubby front bumper provides a strong place for a winch up to 12,000 lbs, such as this ZEON unit. The narrow design allows for maximum approach angles and articulation. It’s available with or without the grille guard tube, has recovery points for shackles, and is available for both รถ Jeep Wrangler JK or JL or Gladiator JL. 

อ้างตอบ
The WARN Elite Stubby front bumper provides a strong place for a winch up to 12,000 lbs, such as this ZEON unit. The narrow design allows for maximum approach angles and articulation. It’s available with or without the grille guard tube, has recovery points for shackles, and is available for both รถ Jeep Wrangler JK or JL or Gladiator JL. 
คำตอบที่ 530
teentoashop3
teentoashop3

The WARN Elite Stubby front bumper provides a strong place for a winch up to 12,000 lbs, such as this ZEON unit. The narrow design allows for maximum approach angles and articulation. It’s available with or without the grille guard tube, has recovery points for shackles, and is available for both รถ Jeep Wrangler JK or JL or Gladiator JL. 

อ้างตอบ
The WARN Elite Stubby front bumper provides a strong place for a winch up to 12,000 lbs, such as this ZEON unit. The narrow design allows for maximum approach angles and articulation. It’s available with or without the grille guard tube, has recovery points for shackles, and is available for both รถ Jeep Wrangler JK or JL or Gladiator JL. 
คำตอบที่ 531
teentoashop3
teentoashop3

The WARN Elite Stubby front bumper provides a strong place for a winch up to 12,000 lbs, such as this ZEON unit. The narrow design allows for maximum approach angles and articulation. It’s available with or without the grille guard tube, has recovery points for shackles, and is available for both รถ Jeep Wrangler JK or JL or Gladiator JL. 

อ้างตอบ
The WARN Elite Stubby front bumper provides a strong place for a winch up to 12,000 lbs, such as this ZEON unit. The narrow design allows for maximum approach angles and articulation. It’s available with or without the grille guard tube, has recovery points for shackles, and is available for both รถ Jeep Wrangler JK or JL or Gladiator JL. 
คำตอบที่ 532
teentoashop3
teentoashop3

This Ascent HD Bumper lets you mount either a mid-frame winch or a large-frame winch up to 16,500 lbs to your 2017+ Ford F-250 or F-350 Super Duty. (F-450 and F-550 models also available.) Available with this Baja-style grille guard, a full grille guard, or no guard at all. Add to it, ports for lights, recovery points, and a state-of-the-art powder-coated finish, and these bumpers are ready for anything. Plus, they’re made in the USA. Models also available for รถ GMC, Chevrolet, and Ram HD trucks.

อ้างตอบ
This Ascent HD Bumper lets you mount either a mid-frame winch or a large-frame winch up to 16,500 lbs to your 2017+ Ford F-250 or F-350 Super Duty. (F-450 and F-550 models also available.) Available with this Baja-style grille guard, a full grille guard, or no guard at all. Add to it, ports for lights, recovery points, and a state-of-the-art powder-coated finish, and these bumpers are ready for anything. Plus, they’re made in the USA. Models also available for รถ GMC, Chevrolet, and Ram HD trucks.
คำตอบที่ 533
teentoashop3
teentoashop3

It's giveaway time again! We'll be giving away a WARN HUB Receiver to a randomly selected person who leaves the hashtag #WarnWirelessWednesday in the comments section. If you win, we'll mention you in the comments and ask you to send us a message, then send you the HUB Receiver of your choice. (HUB works with most contactor equipped truck and powersports winches, excluding วินซ์ ZEON Platinum) The contest takes place here and on our Instagram page, too but it's one winner a day between the two platforms so please, only enter once on either page. We’ll announce the winner sometime around 4:00pm Pacific time.

อ้างตอบ
It's giveaway time again! We'll be giving away a WARN HUB Receiver to a randomly selected person who leaves the hashtag #WarnWirelessWednesday in the comments section. If you win, we'll mention you in the comments and ask you to send us a message, then send you the HUB Receiver of your choice. (HUB works with most contactor equipped truck and powersports winches, excluding วินซ์ ZEON Platinum) The contest takes place here and on our Instagram page, too but it's one winner a day between the two platforms so please, only enter once on either page. We’ll announce the winner sometime around 4:00pm Pacific time.
คำตอบที่ 534
teentoashop3
teentoashop3

Did you know we still offer up our Rock Crawler front and rear bumpers for the 1989–1995 รถ Toyota pickup? They're designed to maximize approach and departure angles, and continue around the flares to match the bodylines. Welded eyelets for shackles on the fronts for maximum recovery options, and a built-in winch mount. Both are laser cut and precision welded, too. Made in the USA.

อ้างตอบ
Did you know we still offer up our Rock Crawler front and rear bumpers for the 1989–1995 รถ Toyota pickup? They're designed to maximize approach and departure angles, and continue around the flares to match the bodylines. Welded eyelets for shackles on the fronts for maximum recovery options, and a built-in winch mount. Both are laser cut and precision welded, too. Made in the USA.
คำตอบที่ 535
teentoashop3
teentoashop3

Did you know we still offer up our Rock Crawler front and rear bumpers for the 1989–1995 รถ Toyota pickup? They're designed to maximize approach and departure angles, and continue around the flares to match the bodylines. Welded eyelets for shackles on the fronts for maximum recovery options, and a built-in winch mount. Both are laser cut and precision welded, too. Made in the USA.

อ้างตอบ
Did you know we still offer up our Rock Crawler front and rear bumpers for the 1989–1995 รถ Toyota pickup? They're designed to maximize approach and departure angles, and continue around the flares to match the bodylines. Welded eyelets for shackles on the fronts for maximum recovery options, and a built-in winch mount. Both are laser cut and precision welded, too. Made in the USA.
คำตอบที่ 536
teentoashop3
teentoashop3

สเปค Warn แต่ละรุ่น

อ้างตอบ
สเปค Warn แต่ละรุ่น
คำตอบที่ 537
teentoashop3
teentoashop3

สเปค Warn แต่ละรุ่น

อ้างตอบ
สเปค Warn แต่ละรุ่น
คำตอบที่ 538
teentoashop3
teentoashop3

สเปค Warn แต่ละรุ่น

อ้างตอบ
สเปค Warn แต่ละรุ่น
คำตอบที่ 539
teentoashop3
teentoashop3

เชือกตะขอ WARN

อ้างตอบ
เชือกตะขอ WARN
คำตอบที่ 540
teentoashop3
teentoashop3

เชือกตะขอ WARN

อ้างตอบ
เชือกตะขอ WARN
หน้า 27 of 50 (999 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด