Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN 12V, 24V (*รุ่นยอดนิยม, I คือรุ่นหัวโหนก) พิเศษสุดสำหรับเพื่อนๆออฟโรดทุกท่าน

*** Update ราคาใหม่ตามค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง (03/09/2564)
 

(สลิงลวด)
*- WARN M8000 (PN-88502) 12V ราคา 28,400 บาท (สลิงลวด 8mm x 30m)
- WARN M8000 (PN-265032) 24V ราคา 37,400 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
- WARN XD9000 (PN-88500) 12V ราคา 41,900 บาท (สลิงลวด 8mm x 30m)
- WARN XD9000 Multi Mount (PN-37441) 12V ราคา 47,900 บาท (แรงดึง 9,000 lbs.)
- WARN XD9000 (PN-265012) 24V ราคา 43,400 บาท (แรงดึง 9,000 lbs.)
*- WARN XD9000I (PN-27550) 12V ราคา 39,900 บาท (หัวโหนก)
*- WARN 9.5XP (PN-86500) 12V ราคา 52,900 บาท (แรงดึง 9,500 lbs.)
- WARN 9.5XDC (PN-74700) 12V ราคา 42,900 บาท (แรงดึง 9,500 lbs.)
- WARN 9.5CTI (PN-95000) 12V ราคา 39,900 บาท (หัวโหนก)
- WARN 9.5CTI Multi Mount (PN-85760) 12V ราคา 45,900 บาท (หัวโหนก)
*- WARN 8274-50 (PN-88631) 12V ราคา 79,900 บาท (สลิงลวด 8mm x 46m)
*- WARN 8274-50 (PN-375832) 24V ราคา 86,900 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
- WARN Powerplant HD12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (มีปั้มลมในตัว 100 psi)
*- WARN M12000 (WN-87801) 12V ราคา 62,400 บาท (สลิงลวด 9.5mm x 38m)
*- WARN M12000 (PN-265072) 24V ราคา 74,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN M15000 (PN-47801) 12V ราคา 72,400 บาท (สลิงลวด 11mm x 27m)
*- WARN M15000 (PN-478022) 24V ราคา 85,900 บาท (แรงดึง 15,000 lbs.)
- WARN Tabor8K (PN-96995) 12V ราคา 21,400 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
- WARN Tabor10K (PN-97005) 12V ราคา 23,400 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.)
- WARN Tabor12K (PN-97015) 12V ราคา 26,940 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN ZEON-8 (PN-89640) 12V ราคา 33,400 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10 (PN-89650) 12V ราคา 39,400 บาท (สลิงลวด 9.52mm x 24.38m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10 Platimun (PN-92830) 12V ราคา 69,900 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.) หัวโหนก
*- WARN ZEON-12 (PN-89660) 12V ราคา 43,400 บาท (สลิงลวด 9.52mm x 24.38m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-12 Platimun (PN-93685) 12V ราคา 74,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.) หัวโหนก
- WARN 9.0Rc (PN-71550) 12V ราคา 53,900 บาท (แรงดึง 9,000 lbs.)
*- WARN 12.0XE (PN-78600) 12V ราคา 47,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN 16.5ti (PN-68801) 12V ราคา 79,900 บาท (แรงดึง 16,500 lbs.)
- WARN Powerplant HD 12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (หัวโหนก)
- WARN Powerplant HP 9.5 (PN-71800) 12V ราคา 55,900 บาท (หัวโหนก)
- WARN Powerplant HP 12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (หัวโหนก)
*- WARN RT25 "ATV" (PN-80550) 12V ราคา 11,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN RT30 "ATV" (PN-76000) 12V ราคา 14,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN RT40 "ATV" (PN-77000) 12V ราคา 18,400 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN Vantage 2000 (PN-91020) 12V ราคา 8,400 บาท (แรงดึง 2,000 lbs.)
- WARN Vantage 3000 (PN-91030) 12V ราคา 10,400 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)
- WARN Vantage 4000 (PN-89040) 12V ราคา 11,400 บาท (แรงดึง 4,000 lbs.)
- WARN Pro Vantage 2500 (PN-91025) 12V ราคา 13,900 บาท (แรงดึง 2,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 3500 (PN-91035) 12V ราคา 17,900 บาท (แรงดึง 3,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 4500 (PN-90450) 12V ราคา 18,900 บาท (แรงดึง 4,500 lbs.)
- WARN AXON 35 wire rope winch (สลิง) pn 101135 แรงดึง 3500 ปอนด์ @ 15,400฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 45 wire rope winch (สลิง) pn 101145 แรงดึง 4500 ปอนด์ @ 18,900฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 55 wire rope winch (สลิง) pn 101155 แรงดึง 5500 ปอนด์ @ 22,400฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 8 (สลิง) @ 19,900฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 10 (สลิง) @ 21,900฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 12 (สลิง) @ 24,400฿ (มาใหม่)

 

 

(สลิงเชือก)
*- WARN M8000-S (PN-88552) 12V ราคา 38,400 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN XD9000-S (PN-88550) 12V ราคา 52,400 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5XDC-S (PN-88750) 12V ราคา 51,400 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5XP-S (PN-88850) 12V ราคา 63,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5CTI-S (PN-95050) 12V ราคา 45,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m) หัวโหนก
- WARN Tabor8-S (PN-97000) 12V ราคา 26,900 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
- WARN Tabor10-S (PN-97010) 12V ราคา 29,900 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.)
- WARN Tabor12-S (PN-97055) 12V ราคา 32,900 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN ZEON-8-S (PN-89670) 12V ราคา 43,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10-S (PN-89680) 12V ราคา 49,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10-S Platimun (PN-93680) 12V ราคา 69,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
- WARN XT30 "ATV" (PN-76500) 12V ราคา 19,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
- WARN XT40 "ATV" (PN-77500) 12V ราคา 23,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
- WARN Vantage 2000-S (PN-91021) 12V ราคา 11,400 บาท (แรงดึง 2,000 lbs.)
- WARN Vantage 3000-S (PN-91031) 12V ราคา 14,900 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)
- WARN Vantage 4000-S (PN-89041) 12V ราคา 15,900 บาท (แรงดึง 4,000 lbs.)
- WARN Pro Vantage 2500-S (PN-91026) 12V ราคา 17,400 บาท (แรงดึง 2,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 3500-S (PN-91036) 12V ราคา 24,400 บาท (แรงดึง 3,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 4500-S (PN-90451) 12V ราคา 25,400 บาท (แรงดึง 4,500 lbs.)
- WARN AXON 35-S synthetic winch (เชือก) pn 101130 แรงดึง 3500 ปอนด์ @ 17,900฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 45RC synthetic winch (เชือก) pn 101240 แรงดึง 4500 ปอนด์ @ 20,900฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 45-S synthetic winch (เชือก) pn 101140 แรงดึง 4500 ปอนด์ @ 21,400฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 55-S synthetic winch (เชือก) pn 101150 แรงดึง 5500 ปอนด์ @ 24,900฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 8-S (เชือก) @ 25,400฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 10-S (เชือก) @ 27,400฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 12-S (เชือก) @ 29,900฿ (มาใหม่)

 

 

(วินซ์ดึงแนวดิ่ง)
- WARN Pullzall (PN-885000) 220V ราคา 10,400 บาท (ดึงแนวตั้ง แรงดึง 10,000 lbs.)
 

ข้อมูล Winch Warn
http://www.warn.com/truck/winches/line.shtml
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN
หน้า 32 of 33 (648 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
คำตอบที่ 621
teentoashop3
teentoashop3

ส่งงานติดตั้งถาดวิ๊นซ์ซ่อน พร้อมวิ๊นซ์ #Warn 9.5XP-S ใน Revo Rocco ตัวใหม่ล่าสุดครับ

อ้างตอบ
ส่งงานติดตั้งถาดวิ๊นซ์ซ่อน พร้อมวิ๊นซ์ #Warn 9.5XP-S ใน Revo Rocco ตัวใหม่ล่าสุดครับ
คำตอบที่ 622
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งถุงคลุมวินซ์ (winch covers) Warn VR EVO ไป อ.เมือง จ.ระยอง ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งถุงคลุมวินซ์ (winch covers) Warn VR EVO ไป อ.เมือง จ.ระยอง ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop
คำตอบที่ 623
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งถุงคลุมวินซ์ (winch covers) Warn VR EVO ไป อ.เมือง จ.ระยอง ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งถุงคลุมวินซ์ (winch covers) Warn VR EVO ไป อ.เมือง จ.ระยอง ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop
คำตอบที่ 624
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งถุงคลุมวินซ์ (winch covers) Warn VR EVO ไป อ.เมือง จ.ระยอง ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งถุงคลุมวินซ์ (winch covers) Warn VR EVO ไป อ.เมือง จ.ระยอง ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop
คำตอบที่ 625
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งถุงคลุมวินซ์ (winch covers) Warn VR EVO ไป อ.เมือง จ.ระยอง ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งถุงคลุมวินซ์ (winch covers) Warn VR EVO ไป อ.เมือง จ.ระยอง ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop
คำตอบที่ 626
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งถุงคลุมวินซ์ (winch covers) Warn VR EVO ไป อ.เมือง จ.ระยอง ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งถุงคลุมวินซ์ (winch covers) Warn VR EVO ไป อ.เมือง จ.ระยอง ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop
คำตอบที่ 627
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งถุงคลุมวินซ์ (winch covers) Warn VR EVO ไป อ.เมือง จ.ระยอง ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งถุงคลุมวินซ์ (winch covers) Warn VR EVO ไป อ.เมือง จ.ระยอง ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop
คำตอบที่ 628
teentoashop3
teentoashop3

สเปค Warn 9.5XP

อ้างตอบ
สเปค Warn 9.5XP
คำตอบที่ 629
teentoashop3
teentoashop3

 Toyota Hilux Revo หัวเดี่ยว
สวยงาม เรียบร้อย ลงตัว 
- Warn VR EVO 12 สลิง
- ถาดวิ๊นซ์ซ่อน
- แฟหรีดเหล็กสีดำ
 

อ้างตอบ
 Toyota Hilux Revo หัวเดี่ยวสวยงาม เรียบร้อย ลงตัว - Warn VR EVO 12 สลิง- ถาดวิ๊นซ์ซ่อน- แฟหรีดเหล็กสีดำ 
คำตอบที่ 630
teentoashop3
teentoashop3

 Toyota Hilux Revo หัวเดี่ยว
สวยงาม เรียบร้อย ลงตัว 
- Warn VR EVO 12 สลิง
- ถาดวิ๊นซ์ซ่อน
- แฟหรีดเหล็กสีดำ
 

อ้างตอบ
 Toyota Hilux Revo หัวเดี่ยวสวยงาม เรียบร้อย ลงตัว - Warn VR EVO 12 สลิง- ถาดวิ๊นซ์ซ่อน- แฟหรีดเหล็กสีดำ 
คำตอบที่ 631
teentoashop3
teentoashop3

 Toyota Hilux Revo หัวเดี่ยว
สวยงาม เรียบร้อย ลงตัว 
- Warn VR EVO 12 สลิง
- ถาดวิ๊นซ์ซ่อน
- แฟหรีดเหล็กสีดำ
 

อ้างตอบ
 Toyota Hilux Revo หัวเดี่ยวสวยงาม เรียบร้อย ลงตัว - Warn VR EVO 12 สลิง- ถาดวิ๊นซ์ซ่อน- แฟหรีดเหล็กสีดำ 
คำตอบที่ 632
teentoashop3
teentoashop3

 Toyota Hilux Revo หัวเดี่ยว
สวยงาม เรียบร้อย ลงตัว 
- Warn VR EVO 12 สลิง
- ถาดวิ๊นซ์ซ่อน
- แฟหรีดเหล็กสีดำ
 

อ้างตอบ
 Toyota Hilux Revo หัวเดี่ยวสวยงาม เรียบร้อย ลงตัว - Warn VR EVO 12 สลิง- ถาดวิ๊นซ์ซ่อน- แฟหรีดเหล็กสีดำ 
คำตอบที่ 633
teentoashop3
teentoashop3

 Toyota Hilux Revo หัวเดี่ยว
สวยงาม เรียบร้อย ลงตัว 
- Warn VR EVO 12 สลิง
- ถาดวิ๊นซ์ซ่อน
- แฟหรีดเหล็กสีดำ
 

อ้างตอบ
 Toyota Hilux Revo หัวเดี่ยวสวยงาม เรียบร้อย ลงตัว - Warn VR EVO 12 สลิง- ถาดวิ๊นซ์ซ่อน- แฟหรีดเหล็กสีดำ 
คำตอบที่ 634
teentoashop3
teentoashop3

 Toyota Hilux Revo หัวเดี่ยว
สวยงาม เรียบร้อย ลงตัว 
- Warn VR EVO 12 สลิง
- ถาดวิ๊นซ์ซ่อน
- แฟหรีดเหล็กสีดำ
 

อ้างตอบ
 Toyota Hilux Revo หัวเดี่ยวสวยงาม เรียบร้อย ลงตัว - Warn VR EVO 12 สลิง- ถาดวิ๊นซ์ซ่อน- แฟหรีดเหล็กสีดำ 
คำตอบที่ 635
teentoashop3
teentoashop3

 Toyota Hilux Revo หัวเดี่ยว
สวยงาม เรียบร้อย ลงตัว 
- Warn VR EVO 12 สลิง
- ถาดวิ๊นซ์ซ่อน
- แฟหรีดเหล็กสีดำ
 

อ้างตอบ
 Toyota Hilux Revo หัวเดี่ยวสวยงาม เรียบร้อย ลงตัว - Warn VR EVO 12 สลิง- ถาดวิ๊นซ์ซ่อน- แฟหรีดเหล็กสีดำ 
คำตอบที่ 636
teentoashop3
teentoashop3

WARN รุ่น VR EVO ทั้งเชือกและสลิง

อ้างตอบ
WARN รุ่น VR EVO ทั้งเชือกและสลิง
คำตอบที่ 637
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งวินซ์ Warn Zeon 10-S ราคา 49,900 บาท Mr Darren Parish to Bangna, Bangkok ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งวินซ์ Warn Zeon 10-S ราคา 49,900 บาท Mr Darren Parish to Bangna, Bangkok ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop
คำตอบที่ 638
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งวินซ์ Warn Zeon 10-S ราคา 49,900 บาท Mr Darren Parish to Bangna, Bangkok ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งวินซ์ Warn Zeon 10-S ราคา 49,900 บาท Mr Darren Parish to Bangna, Bangkok ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop
คำตอบที่ 639
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งวินซ์ Warn Zeon 10-S ราคา 49,900 บาท Mr Darren Parish to Bangna, Bangkok ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งวินซ์ Warn Zeon 10-S ราคา 49,900 บาท Mr Darren Parish to Bangna, Bangkok ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop
คำตอบที่ 640
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งวินซ์ Warn Zeon 10-S ราคา 49,900 บาท Mr Darren Parish to Bangna, Bangkok ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งวินซ์ Warn Zeon 10-S ราคา 49,900 บาท Mr Darren Parish to Bangna, Bangkok ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop
หน้า 32 of 33 (648 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด