Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN 12V, 24V (*รุ่นยอดนิยม, I คือรุ่นหัวโหนก) พิเศษสุดสำหรับเพื่อนๆออฟโรดทุกท่าน

*** Update ราคาใหม่ตามค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง (03/09/2564)
 

(สลิงลวด)
*- WARN M8000 (PN-88502) 12V ราคา 29,400 บาท (สลิงลวด 8mm x 30m)
- WARN XD9000 (PN-88500) 12V ราคา 41,900 บาท (สลิงลวด 8mm x 30m)
- WARN XD9000 Multi Mount (PN-37441) 12V ราคา 47,900 บาท (แรงดึง 9,000 lbs.)
*- WARN XD9000I (PN-27550) 12V ราคา 39,900 บาท (หัวโหนก)
*- WARN 9.5XP (PN-86500) 12V ราคา 67,900 บาท (แรงดึง 9,500 lbs.)
- WARN 9.5XDC (PN-74700) 12V ราคา 42,900 บาท (แรงดึง 9,500 lbs.)
- WARN 9.5CTI (PN-95000) 12V ราคา 39,900 บาท (หัวโหนก)
*- WARN 8274-50 (PN-88631) 12V ราคา 79,900 บาท (สลิงลวด 8mm x 46m)
*- WARN 8274-50 (PN-375832) 24V ราคา 86,900 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
*- WARN 8274-70 (PN-101070) 12V ราคา 97,800 บาท (สลิงลวด 8mm x 46m)
- WARN Powerplant HD12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (มีปั้มลมในตัว 100 psi)
*- WARN M12000 (WN-87801) 12V ราคา 64,400 บาท (สลิงลวด 9.5mm x 38m)
*- WARN M12000 (PN-265072) 24V ราคา 74,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN M15000 (PN-47801) 12V ราคา 72,400 บาท (สลิงลวด 11mm x 27m)
*- WARN M15000 (PN-478022) 24V ราคา 85,900 บาท (แรงดึง 15,000 lbs.)
- WARN Tabor8K (PN-96995) 12V ราคา 21,400 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
- WARN Tabor10K (PN-97005) 12V ราคา 23,400 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.)
- WARN Tabor12K (PN-97015) 12V ราคา 26,940 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN ZEON-8 (PN-89640) 12V ราคา 33,400 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10 (PN-89650) 12V ราคา 39,400 บาท (สลิงลวด 9.52mm x 24.38m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10 Platimun (PN-92830) 12V ราคา 69,900 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.) หัวโหนก
*- WARN ZEON-12 (PN-89660) 12V ราคา 43,400 บาท (สลิงลวด 9.52mm x 24.38m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-12 Platimun (PN-93685) 12V ราคา 74,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.) หัวโหนก
- WARN 9.0Rc (PN-71550) 12V ราคา 53,900 บาท (แรงดึง 9,000 lbs.)
*- WARN 12.0XE (PN-78600) 12V ราคา 47,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN 16.5ti (PN-68801) 12V ราคา 79,900 บาท (แรงดึง 16,500 lbs.)
- WARN Powerplant HD 12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (หัวโหนก)
- WARN Powerplant HP 9.5 (PN-71800) 12V ราคา 55,900 บาท (หัวโหนก)
- WARN Powerplant HP 12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (หัวโหนก)
*- WARN RT25 "ATV" (PN-80550) 12V ราคา 11,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN RT30 "ATV" (PN-76000) 12V ราคา 14,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN RT40 "ATV" (PN-77000) 12V ราคา 18,400 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN Vantage 2000 (PN-91020) 12V ราคา 8,400 บาท (แรงดึง 2,000 lbs.)
- WARN Vantage 3000 (PN-91030) 12V ราคา 10,400 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)
- WARN Vantage 4000 (PN-89040) 12V ราคา 11,400 บาท (แรงดึง 4,000 lbs.)
- WARN Pro Vantage 2500 (PN-91025) 12V ราคา 13,900 บาท (แรงดึง 2,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 3500 (PN-91035) 12V ราคา 17,900 บาท (แรงดึง 3,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 4500 (PN-90450) 12V ราคา 18,900 บาท (แรงดึง 4,500 lbs.)
- WARN AXON 35 wire rope winch (สลิง) pn 101135 แรงดึง 3500 ปอนด์ @ 15,400฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 45 wire rope winch (สลิง) pn 101145 แรงดึง 4500 ปอนด์ @ 18,900฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 55 wire rope winch (สลิง) pn 101155 แรงดึง 5500 ปอนด์ @ 22,400฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 8 (สลิง) 27.4m of 8mm steel rope @ 21,400฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 10  (สลิง) 27.4m of 9mm steel rope @ 23,900฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 12  (สลิง) 25.9m of 9.5mm steel rope @ 27,400฿ (มาใหม่)

 

 

(สลิงเชือก)
*- WARN M8000-S (PN-88552) 12V ราคา 42,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN XD9000-S (PN-88550) 12V ราคา 52,400 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5XDC-S (PN-88750) 12V ราคา 51,400 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5XP-S (PN-88850) 12V ราคา 78,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5CTI-S (PN-95050) 12V ราคา 45,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m) หัวโหนก
- WARN Tabor8-S (PN-97000) 12V ราคา 26,900 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
- WARN Tabor10-S (PN-97010) 12V ราคา 29,900 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.)
- WARN Tabor12-S (PN-97055) 12V ราคา 32,900 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN ZEON-8-S (PN-89670) 12V ราคา 43,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10-S (PN-89680) 12V ราคา 49,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10-S Platimun (PN-93680) 12V ราคา 69,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
- WARN XT30 "ATV" (PN-76500) 12V ราคา 19,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
- WARN XT40 "ATV" (PN-77500) 12V ราคา 23,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
- WARN Vantage 2000-S (PN-91021) 12V ราคา 11,400 บาท (แรงดึง 2,000 lbs.)
- WARN Vantage 3000-S (PN-91031) 12V ราคา 14,900 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)
- WARN Vantage 4000-S (PN-89041) 12V ราคา 15,900 บาท (แรงดึง 4,000 lbs.)
- WARN Pro Vantage 2500-S (PN-91026) 12V ราคา 17,400 บาท (แรงดึง 2,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 3500-S (PN-91036) 12V ราคา 24,400 บาท (แรงดึง 3,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 4500-S (PN-90451) 12V ราคา 25,400 บาท (แรงดึง 4,500 lbs.)
- WARN AXON 35-S synthetic winch (เชือก) pn 101130 แรงดึง 3500 ปอนด์ @ 17,900฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 45RC synthetic winch (เชือก) pn 101240 แรงดึง 4500 ปอนด์ @ 20,900฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 45-S synthetic winch (เชือก) pn 101140 แรงดึง 4500 ปอนด์ @ 21,400฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 55-S synthetic winch (เชือก) pn 101150 แรงดึง 5500 ปอนด์ @ 24,900฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 8-S (เชือก) 27.4m of 9.5mm synthetic rope @ 27,900฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 10-S (เชือก) 27.4m of 9.5mm synthetic rope @ 30,400฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 12-S (เชือก) 27.4m of 9.5mm synthetic rope @ 33,900฿ (มาใหม่)

 

 

(วินซ์ดึงแนวดิ่ง)
- WARN Pullzall (PN-885000) 220V ราคา 10,400 บาท (ดึงแนวตั้ง แรงดึง 10,000 lbs.)
 

ข้อมูล Winch Warn
http://www.warn.com/truck/winches/line.shtml
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN
หน้า 4 of 50 (999 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
คำตอบที่ 61
วีระพงศ์
วีระพงศ์

มีอะไหล่ตัวนี้ไหม 9.5Xp

อ้างตอบ

	มีอะไหล่ตัวนี้ไหม 9.5Xp
คำตอบที่ 62
วีระพงศ์
วีระพงศ์

อยู่ฝั่งมอเตอร์

อ้างตอบ

	อยู่ฝั่งมอเตอร์
คำตอบที่ 63
teentoashop3
teentoashop3

มีครับ

อ้างตอบ

	มีครับ
คำตอบที่ 64
teentoashop3
teentoashop3

ตรงรุ่น 9.5XP

อ้างตอบ

	ตรงรุ่น 9.5XP
คำตอบที่ 65
Somboon
Somboon

ขอราคา WARN M8000-S ด้วยคับ somboon_ry@hotmail.co.th 

อ้างตอบ
คำตอบที่ 66
teentoashop3
teentoashop3

คำตอบที่ 65
Somboon

ขอราคา WARN M8000-S ด้วยคับ somboon_ry@hotmail.co.th 

 

(สลิงเชือก)
*- WARN M8000-S (WN-88552) 12V ราคา 34,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
อ้างตอบ
คำตอบที่ 67
teentoashop3
teentoashop3
WARN ATV Winchs มีจำหน่ายทุกรุ่น
 
(สลิงลวด)
 
*- WARN RT15 "ATV" (WN-78000) 12V ราคา 8,900 บาท (สลิงลวด 4mm x 15m)
*- WARN RT25 "ATV" (WN-75000) 12V ราคา 11,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN RT30 "ATV" (WN-76000) 12V ราคา 14,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
 
 
(สลิงเชือก)
 
*- WARN XT15 "ATV" (WN-78500) 12V ราคา 11,400 บาท (ขนาดเชือก 4mm x 12.2m)
*- WARN XT25 "ATV" (WN-75500) 12V ราคา 13,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
- WARN XT30 "ATV" (WN-76500) 12V ราคา 19,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
อ้างตอบ

	WARN ATV Winchs มีจำหน่ายทุกรุ่น

	 

	(สลิงลวด)

	 

	*- WARN RT15 "ATV" (WN-78000) 12V ราคา 8,900 บาท (สลิงลวด 4mm x 15m)

	*- WARN RT25 "ATV" (WN-75000) 12V ราคา 11,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)

	- WARN RT30 "ATV" (WN-76000) 12V ราคา 14,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)

	 

	 

	(สลิงเชือก)

	 

	*- WARN XT15 "ATV" (WN-78500) 12V ราคา 11,400 บาท (ขนาดเชือก 4mm x 12.2m)

	*- WARN XT25 "ATV" (WN-75500) 12V ราคา 13,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)

	- WARN XT30 "ATV" (WN-76500) 12V ราคา 19,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
คำตอบที่ 68
teentoashop3
teentoashop3
WARN ATV Winchs มีจำหน่ายทุกรุ่น
 
(สลิงลวด)
 
*- WARN RT15 "ATV" (WN-78000) 12V ราคา 8,900 บาท (สลิงลวด 4mm x 15m)
*- WARN RT25 "ATV" (WN-75000) 12V ราคา 11,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN RT30 "ATV" (WN-76000) 12V ราคา 14,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
 
 
(สลิงเชือก)
 
*- WARN XT15 "ATV" (WN-78500) 12V ราคา 11,400 บาท (ขนาดเชือก 4mm x 12.2m)
*- WARN XT25 "ATV" (WN-75500) 12V ราคา 13,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
- WARN XT30 "ATV" (WN-76500) 12V ราคา 19,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
อ้างตอบ

	WARN ATV Winchs มีจำหน่ายทุกรุ่น

	 

	(สลิงลวด)

	 

	*- WARN RT15 "ATV" (WN-78000) 12V ราคา 8,900 บาท (สลิงลวด 4mm x 15m)

	*- WARN RT25 "ATV" (WN-75000) 12V ราคา 11,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)

	- WARN RT30 "ATV" (WN-76000) 12V ราคา 14,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)

	 

	 

	(สลิงเชือก)

	 

	*- WARN XT15 "ATV" (WN-78500) 12V ราคา 11,400 บาท (ขนาดเชือก 4mm x 12.2m)

	*- WARN XT25 "ATV" (WN-75500) 12V ราคา 13,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)

	- WARN XT30 "ATV" (WN-76500) 12V ราคา 19,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
คำตอบที่ 69
teentoashop3
teentoashop3

อะไหล่เรามีทุกชิ้น

อ้างตอบ

	อะไหล่เรามีทุกชิ้น
คำตอบที่ 70
ชาตรี
ชาตรี

ขอราคา. 9.5xp. พร้อมรีโมทไร้สายด้วยครับน้า ทั้งสลิง. และเชือกนะครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 71
teentoashop3
teentoashop3

คำตอบที่ 70
ชาตรี

ขอราคา. 9.5xp. พร้อมรีโมทไร้สายด้วยครับน้า ทั้งสลิง. และเชือกนะครับ

รุ่นนี้มาพร้อมรีโมทไร้สาย อยู่แล้วครับ

 

*- WARN 9.5XP (WN-86500) 12V ราคา 43,900 บาท (แรงดึง 9,500 lbs.)
 
อ้างตอบ
คำตอบที่ 72
teentoashop3
teentoashop3

ราคาอยู่กระทู้แรกอยู่แล้ว รุ่นนี้สลิงเชือกนะครับ

*- WARN 9.5XP-S (WN-88850) 12V ราคา 52,400 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)

อ้างตอบ
คำตอบที่ 73
ส

ขอราคา 8274-50-12v ครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 74
teentoashop3
teentoashop3

คำตอบที่ 73

ขอราคา 8274-50-12v ครับ

*- WARN 8274-50 (WN-88631) 12V ราคา 64,400 บาท (สลิงลวด 8mm x 46m)

อ้างตอบ
คำตอบที่ 75
คม โรจนเพ็ญกุล
คม โรจนเพ็ญกุล

รีโมทรุ่น x8000i สามารถนำไปเสียบใช้กับรุ่น XD9000 ได้ไหมครับ เนื่องจากสายรีโมทรุ่น XD9000 หายครับ ถ้าใช้ด้วยกันไม่ได้ มีอะไหล่ขายไหมครับ คม 0818045858

 

อ้างตอบ
คำตอบที่ 76
teentoashop3
teentoashop3

คำตอบที่ 75
คม โรจนเพ็ญกุล

รีโมทรุ่น x8000i สามารถนำไปเสียบใช้กับรุ่น XD9000 ได้ไหมครับ เนื่องจากสายรีโมทรุ่น XD9000 หายครับ ถ้าใช้ด้วยกันไม่ได้ มีอะไหล่ขายไหมครับ คม 0818045858

 

X8000i มีแค่ 3 pin / XD9000 มัน 5 pin ใช้ด้วยกันไม่ได้ครับ
รีโมท XD9000 มีของราคา 2,795 บาทครับ
 

อ้างตอบ
คำตอบที่ 77
teentoashop3
teentoashop3

*- WARN 8274-50 (WN-88631) 12V ราคา 66,400 บาท (สลิงลวด 8mm x 46m)

อ้างตอบ

	*- WARN 8274-50 (WN-88631) 12V ราคา 66,400 บาท (สลิงลวด 8mm x 46m)
คำตอบที่ 78
SAKORN
SAKORN

มีมอเตอร์และรีเลย์ WARN (น่าจะ XD9000) ไหมครับ sakorn-s@hotmail.com

อ้างตอบ

	มีมอเตอร์และรีเลย์ WARN (น่าจะ XD9000) ไหมครับ sakorn-s@hotmail.com
คำตอบที่ 79
teentoashop3
teentoashop3

คำตอบที่ 78
SAKORN

มีมอเตอร์และรีเลย์ WARN (น่าจะ XD9000) ไหมครับ sakorn-s@hotmail.com

ตัวนี้ผมไม่มีครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 80
teentoashop3
teentoashop3

- WARN 9.5CTI (WN-95000) 12V ราคา 39,900 บาท (หัวโหนก)

อ้างตอบ

	- WARN 9.5CTI (WN-95000) 12V ราคา 39,900 บาท (หัวโหนก)
หน้า 4 of 50 (999 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด