Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN 12V, 24V (*รุ่นยอดนิยม, I คือรุ่นหัวโหนก) พิเศษสุดสำหรับเพื่อนๆออฟโรดทุกท่าน

*** Update ราคาใหม่ตามค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง (03/09/2564)
 

(สลิงลวด)
*- WARN M8000 (PN-88502) 12V ราคา 29,400 บาท (สลิงลวด 8mm x 30m)
- WARN XD9000 (PN-88500) 12V ราคา 41,900 บาท (สลิงลวด 8mm x 30m)
- WARN XD9000 Multi Mount (PN-37441) 12V ราคา 47,900 บาท (แรงดึง 9,000 lbs.)
*- WARN XD9000I (PN-27550) 12V ราคา 39,900 บาท (หัวโหนก)
*- WARN 9.5XP (PN-86500) 12V ราคา 67,900 บาท (แรงดึง 9,500 lbs.)
- WARN 9.5XDC (PN-74700) 12V ราคา 42,900 บาท (แรงดึง 9,500 lbs.)
- WARN 9.5CTI (PN-95000) 12V ราคา 39,900 บาท (หัวโหนก)
*- WARN 8274-50 (PN-88631) 12V ราคา 79,900 บาท (สลิงลวด 8mm x 46m)
*- WARN 8274-50 (PN-375832) 24V ราคา 86,900 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
*- WARN 8274-70 (PN-101070) 12V ราคา 97,800 บาท (สลิงลวด 8mm x 46m)
- WARN Powerplant HD12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (มีปั้มลมในตัว 100 psi)
*- WARN M12000 (WN-87801) 12V ราคา 64,400 บาท (สลิงลวด 9.5mm x 38m)
*- WARN M12000 (PN-265072) 24V ราคา 74,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN M15000 (PN-47801) 12V ราคา 72,400 บาท (สลิงลวด 11mm x 27m)
*- WARN M15000 (PN-478022) 24V ราคา 85,900 บาท (แรงดึง 15,000 lbs.)
- WARN Tabor8K (PN-96995) 12V ราคา 21,400 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
- WARN Tabor10K (PN-97005) 12V ราคา 23,400 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.)
- WARN Tabor12K (PN-97015) 12V ราคา 26,940 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN ZEON-8 (PN-89640) 12V ราคา 33,400 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10 (PN-89650) 12V ราคา 39,400 บาท (สลิงลวด 9.52mm x 24.38m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10 Platimun (PN-92830) 12V ราคา 69,900 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.) หัวโหนก
*- WARN ZEON-12 (PN-89660) 12V ราคา 43,400 บาท (สลิงลวด 9.52mm x 24.38m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-12 Platimun (PN-93685) 12V ราคา 74,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.) หัวโหนก
- WARN 9.0Rc (PN-71550) 12V ราคา 53,900 บาท (แรงดึง 9,000 lbs.)
*- WARN 12.0XE (PN-78600) 12V ราคา 47,400 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN 16.5ti (PN-68801) 12V ราคา 79,900 บาท (แรงดึง 16,500 lbs.)
- WARN Powerplant HD 12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (หัวโหนก)
- WARN Powerplant HP 9.5 (PN-71800) 12V ราคา 55,900 บาท (หัวโหนก)
- WARN Powerplant HP 12 (PN-71801) 12V ราคา 58,400 บาท (หัวโหนก)
*- WARN RT25 "ATV" (PN-80550) 12V ราคา 11,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN RT30 "ATV" (PN-76000) 12V ราคา 14,900 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN RT40 "ATV" (PN-77000) 12V ราคา 18,400 บาท (สลิงลวด 5mm x 15m)
- WARN Vantage 2000 (PN-91020) 12V ราคา 8,400 บาท (แรงดึง 2,000 lbs.)
- WARN Vantage 3000 (PN-91030) 12V ราคา 10,400 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)
- WARN Vantage 4000 (PN-89040) 12V ราคา 11,400 บาท (แรงดึง 4,000 lbs.)
- WARN Pro Vantage 2500 (PN-91025) 12V ราคา 13,900 บาท (แรงดึง 2,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 3500 (PN-91035) 12V ราคา 17,900 บาท (แรงดึง 3,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 4500 (PN-90450) 12V ราคา 18,900 บาท (แรงดึง 4,500 lbs.)
- WARN AXON 35 wire rope winch (สลิง) pn 101135 แรงดึง 3500 ปอนด์ @ 15,400฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 45 wire rope winch (สลิง) pn 101145 แรงดึง 4500 ปอนด์ @ 18,900฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 55 wire rope winch (สลิง) pn 101155 แรงดึง 5500 ปอนด์ @ 22,400฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 8 (สลิง) 27.4m of 8mm steel rope @ 21,400฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 10  (สลิง) 27.4m of 9mm steel rope @ 23,900฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 12  (สลิง) 25.9m of 9.5mm steel rope @ 27,400฿ (มาใหม่)

 

 

(สลิงเชือก)
*- WARN M8000-S (PN-88552) 12V ราคา 42,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN XD9000-S (PN-88550) 12V ราคา 52,400 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5XDC-S (PN-88750) 12V ราคา 51,400 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5XP-S (PN-88850) 12V ราคา 78,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m)
*- WARN 9.5CTI-S (PN-95050) 12V ราคา 45,900 บาท (ขนาดเชือก 9.5mm x 24.38m) หัวโหนก
- WARN Tabor8-S (PN-97000) 12V ราคา 26,900 บาท (แรงดึง 8,000 lbs.)
- WARN Tabor10-S (PN-97010) 12V ราคา 29,900 บาท (แรงดึง 10,000 lbs.)
- WARN Tabor12-S (PN-97055) 12V ราคา 32,900 บาท (แรงดึง 12,000 lbs.)
*- WARN ZEON-8-S (PN-89670) 12V ราคา 43,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10-S (PN-89680) 12V ราคา 49,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
*- WARN ZEON-10-S Platimun (PN-93680) 12V ราคา 69,900 บาท (สลิงเชือก 9.5mm x 30.5m) หัวโหนก
- WARN XT30 "ATV" (PN-76500) 12V ราคา 19,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
- WARN XT40 "ATV" (PN-77500) 12V ราคา 23,400 บาท (ขนาดเชือก 4.76mm x 15m)
- WARN Vantage 2000-S (PN-91021) 12V ราคา 11,400 บาท (แรงดึง 2,000 lbs.)
- WARN Vantage 3000-S (PN-91031) 12V ราคา 14,900 บาท (แรงดึง 3,000 lbs.)
- WARN Vantage 4000-S (PN-89041) 12V ราคา 15,900 บาท (แรงดึง 4,000 lbs.)
- WARN Pro Vantage 2500-S (PN-91026) 12V ราคา 17,400 บาท (แรงดึง 2,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 3500-S (PN-91036) 12V ราคา 24,400 บาท (แรงดึง 3,500 lbs.)
- WARN Pro Vantage 4500-S (PN-90451) 12V ราคา 25,400 บาท (แรงดึง 4,500 lbs.)
- WARN AXON 35-S synthetic winch (เชือก) pn 101130 แรงดึง 3500 ปอนด์ @ 17,900฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 45RC synthetic winch (เชือก) pn 101240 แรงดึง 4500 ปอนด์ @ 20,900฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 45-S synthetic winch (เชือก) pn 101140 แรงดึง 4500 ปอนด์ @ 21,400฿ (มาใหม่)
- WARN AXON 55-S synthetic winch (เชือก) pn 101150 แรงดึง 5500 ปอนด์ @ 24,900฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 8-S (เชือก) 27.4m of 9.5mm synthetic rope @ 27,900฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 10-S (เชือก) 27.4m of 9.5mm synthetic rope @ 30,400฿ (มาใหม่)
- WARN VR EVO 12-S (เชือก) 27.4m of 9.5mm synthetic rope @ 33,900฿ (มาใหม่)

 

 

(วินซ์ดึงแนวดิ่ง)
- WARN Pullzall (PN-885000) 220V ราคา 10,400 บาท (ดึงแนวตั้ง แรงดึง 10,000 lbs.)
 

ข้อมูล Winch Warn
http://www.warn.com/truck/winches/line.shtml
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย WINCH WARN
หน้า 49 of 50 (999 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
คำตอบที่ 961
teentoashop3
teentoashop3

Winch Warn รุ่นเล็ก 
สำหรับรถ ATV UTV 

อ้างตอบ
Winch Warn รุ่นเล็ก สำหรับรถ ATV UTV 
คำตอบที่ 962
teentoashop3
teentoashop3

Winch Warn รุ่นเล็ก 
สำหรับรถ ATV UTV 

อ้างตอบ
Winch Warn รุ่นเล็ก สำหรับรถ ATV UTV 
คำตอบที่ 963
teentoashop3
teentoashop3

Winch Warn รุ่นเล็ก 
สำหรับรถ ATV UTV 

อ้างตอบ
Winch Warn รุ่นเล็ก สำหรับรถ ATV UTV 
คำตอบที่ 964
teentoashop3
teentoashop3

Winch Warn รุ่นเล็ก 
สำหรับรถ ATV UTV 

อ้างตอบ
Winch Warn รุ่นเล็ก สำหรับรถ ATV UTV 
คำตอบที่ 965
teentoashop3
teentoashop3

Winch Warn รุ่นเล็ก 
สำหรับรถ ATV UTV 

อ้างตอบ
Winch Warn รุ่นเล็ก สำหรับรถ ATV UTV 
คำตอบที่ 966
teentoashop3
teentoashop3

Winch Warn รุ่นเล็ก 
สำหรับรถ ATV UTV 

อ้างตอบ
Winch Warn รุ่นเล็ก สำหรับรถ ATV UTV 
คำตอบที่ 967
teentoashop3
teentoashop3

Winch Warn รุ่นเล็ก 
สำหรับรถ ATV UTV 

อ้างตอบ
Winch Warn รุ่นเล็ก สำหรับรถ ATV UTV 
คำตอบที่ 968
teentoashop3
teentoashop3

Update ราคา Winch Warn รุ่น VR EVO

อ้างตอบ
Update ราคา Winch Warn รุ่น VR EVO
คำตอบที่ 969
teentoashop3
teentoashop3

Update ราคา Winch Warn รุ่น VR EVO

อ้างตอบ
Update ราคา Winch Warn รุ่น VR EVO
คำตอบที่ 970
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งรีเลย์วิ้นซ์ Warn 8274 กับฝาครอบรีเลย์รุ่น 12V ไปอ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งรีเลย์วิ้นซ์ Warn 8274 กับฝาครอบรีเลย์รุ่น 12V ไปอ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop
คำตอบที่ 971
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งรีเลย์วิ้นซ์ Warn 8274 กับฝาครอบรีเลย์รุ่น 12V ไปอ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งรีเลย์วิ้นซ์ Warn 8274 กับฝาครอบรีเลย์รุ่น 12V ไปอ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop
คำตอบที่ 972
teentoashop3
teentoashop3

จัดส่งรีเลย์วิ้นซ์ Warn 8274 กับฝาครอบรีเลย์รุ่น 12V ไปอ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop

อ้างตอบ
จัดส่งรีเลย์วิ้นซ์ Warn 8274 กับฝาครอบรีเลย์รุ่น 12V ไปอ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ขอบคุณลูกค้ามากครับ #WinchWarn #teentoashop
คำตอบที่ 973
teentoashop3
teentoashop3

WARN winch รุ่น VR EVO

8000 ปอนด์ 10,000 ปอนด์ 12,000 ปอนด์

สลิงและเชือก

อ้างตอบ
WARN winch รุ่น VR EVO
8000 ปอนด์ 10,000 ปอนด์ 12,000 ปอนด์
สลิงและเชือก
คำตอบที่ 974
teentoashop3
teentoashop3

ติดตั้ง ถาดวินซ์ซ่อนและเลือกวินซ์ Warn VR EVO12-S

( 12000 ปอนด์ แบบเชือก )

อ้างตอบ
ติดตั้ง ถาดวินซ์ซ่อนและเลือกวินซ์ Warn VR EVO12-S
( 12000 ปอนด์ แบบเชือก )
คำตอบที่ 975
teentoashop3
teentoashop3

ติดตั้ง ถาดวินซ์ซ่อนและเลือกวินซ์ Warn VR EVO12-S

( 12000 ปอนด์ แบบเชือก )

อ้างตอบ
ติดตั้ง ถาดวินซ์ซ่อนและเลือกวินซ์ Warn VR EVO12-S
( 12000 ปอนด์ แบบเชือก )
คำตอบที่ 976
teentoashop3
teentoashop3

ติดตั้ง ถาดวินซ์ซ่อนและเลือกวินซ์ Warn VR EVO12-S

( 12000 ปอนด์ แบบเชือก )

อ้างตอบ
ติดตั้ง ถาดวินซ์ซ่อนและเลือกวินซ์ Warn VR EVO12-S
( 12000 ปอนด์ แบบเชือก )
คำตอบที่ 977
teentoashop3
teentoashop3

ติดตั้ง ถาดวินซ์ซ่อนและเลือกวินซ์ Warn VR EVO12-S

( 12000 ปอนด์ แบบเชือก )

อ้างตอบ
ติดตั้ง ถาดวินซ์ซ่อนและเลือกวินซ์ Warn VR EVO12-S
( 12000 ปอนด์ แบบเชือก )
คำตอบที่ 978
teentoashop3
teentoashop3

WARN TABOR 12 (สลิง)

อ้างตอบ
WARN TABOR 12 (สลิง)
คำตอบที่ 979
teentoashop3
teentoashop3

WARN EPIC WINCH HOOK 
PN : 92091 
• ขนาด 1/2” Premium 
• แรงดึง 18,000 lbs. ( 8165 kg )
• ผลิตจากเหล็กหลอม ที่มีความแข็งแรงสูง
• E-Coat ป้องกัน การเสียดสี การกระแทกสึกหรอ

อ้างตอบ
WARN EPIC WINCH HOOK PN : 92091 • ขนาด 1/2” Premium • แรงดึง 18,000 lbs. ( 8165 kg )• ผลิตจากเหล็กหลอม ที่มีความแข็งแรงสูง• E-Coat ป้องกัน การเสียดสี การกระแทกสึกหรอ
คำตอบที่ 980
teentoashop3
teentoashop3

WARN EPIC WINCH HOOK 
PN : 92091 
• ขนาด 1/2” Premium 
• แรงดึง 18,000 lbs. ( 8165 kg )
• ผลิตจากเหล็กหลอม ที่มีความแข็งแรงสูง
• E-Coat ป้องกัน การเสียดสี การกระแทกสึกหรอ

อ้างตอบ
WARN EPIC WINCH HOOK PN : 92091 • ขนาด 1/2” Premium • แรงดึง 18,000 lbs. ( 8165 kg )• ผลิตจากเหล็กหลอม ที่มีความแข็งแรงสูง• E-Coat ป้องกัน การเสียดสี การกระแทกสึกหรอ
หน้า 49 of 50 (999 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด