Skip to content

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)

ตีนโต ช็อป สาขา 3 (ลำลูกกา)Offroad Mania

จิปาถะเกี่ยวกับรถยกสูง 2 เพลา ซื้อ-ขาย ด้วยไมตรีจิต

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ

Teentoa Shop 3
Teentoa Shop 3

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ

(*) วินซ์ไฟฟ้าของ Hi-Winch เหมาะลัษณะงาน
#ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 1.5 ชั้น)
1) ประเภทใช้งานทั่วไป มี
1.1 Hi-Winch PS-8500 รุ่นสลิง15,500 บาท/รุ่นเชือก17,500 บาท
1.2 Hi-Winch 9500 รุ่นสลิง16,500 บาท/รุ่นเชือก17,500 บาท
1.3 Hi-Winch 12000 รุ่นสลิง 19,500 บาท/รุ่นเชือก 20,800 บาท

(*) 2 )ประเภทใช้งานหนัก มี
#ขนาดตัววินซ์มาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 1.5 ชั้น)
2.1 Hi-Winch PS-9500 รุ่นสลิง 19,500 บาท/รุ่นเชือก 20,800 บาท
2.2 Hi-Winch PS-12000รุ่นสลิง 20,500 บาท/รุ่นเชือก 23,500 บาท

#ขนาดตัววินซ์ใหญ่กว่ามาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 3 ชั้น วินซ์ใหญ่)
2.4 Hi-Winch E-9500 รุ่นสลิง 24,500 บาท/รุ่นเชือก 26,500 บาท
2.4 Hi-Winch E-12500 รุ่นสลิง 27,500 บาท/รุ่นเชือก 29,500 บาท
2.5 Hi-Winch E-15000 รุ่นสลิง 28,500 บาท/รุ่นเชือก 30,500 บาท
2.6 Hi-Winch X-18000 สลิง 30,500 บาท/รุ่นเชือก 32,500 บาท

(*) 3) ประเภทเร็ว แรง ใช้สนุก แบบจี๊ดๆ
#ขนาดตัววินซ์ใหญ่กว่ามาตรฐาน (ซีลกันน้ำ 3 ชั้น วินซ์ใหญ่)
3.1 Hi-Winch E-9500Fast รุ่นสลิง 7 25,500 บาท/รุ่นเชือก 27,500 บาท
3.2 Hi-Winch E-9500Fast 8 รุ่นสลิง 30,500 บาท/รุ่นเชือก 32,500 บาท
3.3 Hi-Winch X-9500fast 7 รุ่นสลิง 25,500 บาท/รุ่นเชือก 27,500 บาท
 

ติดต่อสอบถามสินค้า : โต้ง ตีนโต
Tel : 086-669-9440
Line ID : @teentoashop
E-Mail : teentoa@gmail.com

**** บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย ****

Teentoa Shop 3 / ตัวแทนจำหน่าย Hi Winch / วินซ์ ฯลฯ
หน้า 21 of 48 (943 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
คำตอบที่ 401
teentoashop3
teentoashop3

งานสวยๆ เนียนๆ กับ #hiwinch #e9500 #โรลใหญ่
เรามีทีมช่างของ #ไฮวินซ์ ประจำทั้งติดตั้งและ
ซ่อมบำรุงวินซ์ (โดยไม่ต้องรอตัวแทน) พร้อมมี
อะไหล่วินซ์ มีจริงไม่ต้องรอ
ด้วยขนาดวินซ์โรลใหญ่ จึงลดปัญหาได้มาก
ราคา e9500 ปอนด์ 23,500 บาท

อ้างตอบ
งานสวยๆ เนียนๆ กับ #hiwinch #e9500 #โรลใหญ่เรามีทีมช่างของ #ไฮวินซ์ ประจำทั้งติดตั้งและซ่อมบำรุงวินซ์ (โดยไม่ต้องรอตัวแทน) พร้อมมีอะไหล่วินซ์ มีจริงไม่ต้องรอด้วยขนาดวินซ์โรลใหญ่ จึงลดปัญหาได้มากราคา e9500 ปอนด์ 23,500 บาท
คำตอบที่ 402
teentoashop3
teentoashop3

งานสวยๆ เนียนๆ กับ #hiwinch #e9500 #โรลใหญ่
เรามีทีมช่างของ #ไฮวินซ์ ประจำทั้งติดตั้งและ
ซ่อมบำรุงวินซ์ (โดยไม่ต้องรอตัวแทน) พร้อมมี
อะไหล่วินซ์ มีจริงไม่ต้องรอ
ด้วยขนาดวินซ์โรลใหญ่ จึงลดปัญหาได้มาก
ราคา e9500 ปอนด์ 23,500 บาท

อ้างตอบ
งานสวยๆ เนียนๆ กับ #hiwinch #e9500 #โรลใหญ่เรามีทีมช่างของ #ไฮวินซ์ ประจำทั้งติดตั้งและซ่อมบำรุงวินซ์ (โดยไม่ต้องรอตัวแทน) พร้อมมีอะไหล่วินซ์ มีจริงไม่ต้องรอด้วยขนาดวินซ์โรลใหญ่ จึงลดปัญหาได้มากราคา e9500 ปอนด์ 23,500 บาท
คำตอบที่ 403
teentoashop3
teentoashop3

งานสวยๆ เนียนๆ กับ #hiwinch #e9500 #โรลใหญ่
เรามีทีมช่างของ #ไฮวินซ์ ประจำทั้งติดตั้งและ
ซ่อมบำรุงวินซ์ (โดยไม่ต้องรอตัวแทน) พร้อมมี
อะไหล่วินซ์ มีจริงไม่ต้องรอ
ด้วยขนาดวินซ์โรลใหญ่ จึงลดปัญหาได้มาก
ราคา e9500 ปอนด์ 23,500 บาท

อ้างตอบ
งานสวยๆ เนียนๆ กับ #hiwinch #e9500 #โรลใหญ่เรามีทีมช่างของ #ไฮวินซ์ ประจำทั้งติดตั้งและซ่อมบำรุงวินซ์ (โดยไม่ต้องรอตัวแทน) พร้อมมีอะไหล่วินซ์ มีจริงไม่ต้องรอด้วยขนาดวินซ์โรลใหญ่ จึงลดปัญหาได้มากราคา e9500 ปอนด์ 23,500 บาท
คำตอบที่ 404
teentoashop3
teentoashop3

เราตรวจสอบก่อนการติดตั้งวินซ์ ว่าแข็งแรงพอหรือไม่
กับการติดตั้ง #วินซ์ไฟฟ้า ของ #hiwinch
เป็นวินซ์ไฟฟ้าที่ช่างประจำทั้ง งานติดตั้งและบริการดูแล โดยไม่ต้องรอ
เราจะดูแลท่านจนกว่าท่านจะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา แม้รุ่น 20 ปี ที่แล้ว เราก็มีอะไหล่จริง

อ้างตอบ
เราตรวจสอบก่อนการติดตั้งวินซ์ ว่าแข็งแรงพอหรือไม่กับการติดตั้ง #วินซ์ไฟฟ้า ของ #hiwinchเป็นวินซ์ไฟฟ้าที่ช่างประจำทั้ง งานติดตั้งและบริการดูแล โดยไม่ต้องรอเราจะดูแลท่านจนกว่าท่านจะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา แม้รุ่น 20 ปี ที่แล้ว เราก็มีอะไหล่จริง
คำตอบที่ 405
teentoashop3
teentoashop3

เราตรวจสอบก่อนการติดตั้งวินซ์ ว่าแข็งแรงพอหรือไม่
กับการติดตั้ง #วินซ์ไฟฟ้า ของ #hiwinch
เป็นวินซ์ไฟฟ้าที่ช่างประจำทั้ง งานติดตั้งและบริการดูแล โดยไม่ต้องรอ
เราจะดูแลท่านจนกว่าท่านจะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา แม้รุ่น 20 ปี ที่แล้ว เราก็มีอะไหล่จริง

อ้างตอบ
เราตรวจสอบก่อนการติดตั้งวินซ์ ว่าแข็งแรงพอหรือไม่กับการติดตั้ง #วินซ์ไฟฟ้า ของ #hiwinchเป็นวินซ์ไฟฟ้าที่ช่างประจำทั้ง งานติดตั้งและบริการดูแล โดยไม่ต้องรอเราจะดูแลท่านจนกว่าท่านจะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา แม้รุ่น 20 ปี ที่แล้ว เราก็มีอะไหล่จริง
คำตอบที่ 406
teentoashop3
teentoashop3

เราตรวจสอบก่อนการติดตั้งวินซ์ ว่าแข็งแรงพอหรือไม่
กับการติดตั้ง #วินซ์ไฟฟ้า ของ #hiwinch
เป็นวินซ์ไฟฟ้าที่ช่างประจำทั้ง งานติดตั้งและบริการดูแล โดยไม่ต้องรอ
เราจะดูแลท่านจนกว่าท่านจะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา แม้รุ่น 20 ปี ที่แล้ว เราก็มีอะไหล่จริง

อ้างตอบ
เราตรวจสอบก่อนการติดตั้งวินซ์ ว่าแข็งแรงพอหรือไม่กับการติดตั้ง #วินซ์ไฟฟ้า ของ #hiwinchเป็นวินซ์ไฟฟ้าที่ช่างประจำทั้ง งานติดตั้งและบริการดูแล โดยไม่ต้องรอเราจะดูแลท่านจนกว่าท่านจะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา แม้รุ่น 20 ปี ที่แล้ว เราก็มีอะไหล่จริง
คำตอบที่ 407
tos
tos

มีสเปค รุ่น ps8500ไหมครับ

อ้างตอบ
คำตอบที่ 408
teentoashop3
teentoashop3

งานสวยๆ งามๆ ติดตั้ง Hi-Winch PS-12000 heavy duty
รุ่นขายดีจาก ไฮ-วินซ์ ช่วยวินซ์เพื่อนออกจากป่าได้มาก

อ้างตอบ
งานสวยๆ งามๆ ติดตั้ง Hi-Winch PS-12000 heavy dutyรุ่นขายดีจาก ไฮ-วินซ์ ช่วยวินซ์เพื่อนออกจากป่าได้มาก
คำตอบที่ 409
teentoashop3
teentoashop3

งานสวยๆ งามๆ ติดตั้ง Hi-Winch PS-12000 heavy duty
รุ่นขายดีจาก ไฮ-วินซ์ ช่วยวินซ์เพื่อนออกจากป่าได้มาก

อ้างตอบ
งานสวยๆ งามๆ ติดตั้ง Hi-Winch PS-12000 heavy dutyรุ่นขายดีจาก ไฮ-วินซ์ ช่วยวินซ์เพื่อนออกจากป่าได้มาก
คำตอบที่ 410
teentoashop3
teentoashop3

งานสวยๆ งามๆ ติดตั้ง Hi-Winch PS-12000 heavy duty
รุ่นขายดีจาก ไฮ-วินซ์ ช่วยวินซ์เพื่อนออกจากป่าได้มาก

อ้างตอบ
งานสวยๆ งามๆ ติดตั้ง Hi-Winch PS-12000 heavy dutyรุ่นขายดีจาก ไฮ-วินซ์ ช่วยวินซ์เพื่อนออกจากป่าได้มาก
คำตอบที่ 411
teentoashop3
teentoashop3

งานสวยๆ งามๆ ติดตั้ง Hi-Winch PS-12000 heavy duty
รุ่นขายดีจาก ไฮ-วินซ์ ช่วยวินซ์เพื่อนออกจากป่าได้มาก

อ้างตอบ
งานสวยๆ งามๆ ติดตั้ง Hi-Winch PS-12000 heavy dutyรุ่นขายดีจาก ไฮ-วินซ์ ช่วยวินซ์เพื่อนออกจากป่าได้มาก
คำตอบที่ 412
teentoashop3
teentoashop3

หัวเดียว-บรรทุกหนักรวม 5 ตัน
ต้องเจอ PS-12000 heavy duty จึงจะเอาอยู่

อ้างตอบ
หัวเดียว-บรรทุกหนักรวม 5 ตันต้องเจอ PS-12000 heavy duty จึงจะเอาอยู่
คำตอบที่ 413
teentoashop3
teentoashop3

หัวเดียว-บรรทุกหนักรวม 5 ตัน
ต้องเจอ PS-12000 heavy duty จึงจะเอาอยู่

อ้างตอบ
หัวเดียว-บรรทุกหนักรวม 5 ตันต้องเจอ PS-12000 heavy duty จึงจะเอาอยู่
คำตอบที่ 414
teentoashop3
teentoashop3

หัวเดียว-บรรทุกหนักรวม 5 ตัน
ต้องเจอ PS-12000 heavy duty จึงจะเอาอยู่

อ้างตอบ
หัวเดียว-บรรทุกหนักรวม 5 ตันต้องเจอ PS-12000 heavy duty จึงจะเอาอยู่
คำตอบที่ 415
teentoashop3
teentoashop3

ติดตั้งวินซ์ #FORD #RAPTOR คันที่ 2
กับ #hiwinch #e12500 โรลใหญ่
ใช้เวลาติดนานมาก เริ่ม 9 โมงเช้าเสร็จ 1 ทุ่ม ช่าง 2 คน 
พื่อให้ได้งานสมราคากับรถขนาด 1,7 ล้า
งานแบบนี้ต้องช่างมืออาชีพเท่านั้น

 

อ้างตอบ
ติดตั้งวินซ์ #FORD #RAPTOR คันที่ 2กับ #hiwinch #e12500 โรลใหญ่ใช้เวลาติดนานมาก เริ่ม 9 โมงเช้าเสร็จ 1 ทุ่ม ช่าง 2 คน พื่อให้ได้งานสมราคากับรถขนาด 1,7 ล้างานแบบนี้ต้องช่างมืออาชีพเท่านั้น
 
คำตอบที่ 416
teentoashop3
teentoashop3

ติดตั้งวินซ์ #FORD #RAPTOR คันที่ 2
กับ #hiwinch #e12500 โรลใหญ่
ใช้เวลาติดนานมาก เริ่ม 9 โมงเช้าเสร็จ 1 ทุ่ม ช่าง 2 คน 
พื่อให้ได้งานสมราคากับรถขนาด 1,7 ล้า
งานแบบนี้ต้องช่างมืออาชีพเท่านั้น

อ้างตอบ
ติดตั้งวินซ์ #FORD #RAPTOR คันที่ 2กับ #hiwinch #e12500 โรลใหญ่ใช้เวลาติดนานมาก เริ่ม 9 โมงเช้าเสร็จ 1 ทุ่ม ช่าง 2 คน พื่อให้ได้งานสมราคากับรถขนาด 1,7 ล้างานแบบนี้ต้องช่างมืออาชีพเท่านั้น
คำตอบที่ 417
teentoashop3
teentoashop3

ติดตั้งวินซ์ #FORD #RAPTOR คันที่ 2
กับ #hiwinch #e12500 โรลใหญ่
ใช้เวลาติดนานมาก เริ่ม 9 โมงเช้าเสร็จ 1 ทุ่ม ช่าง 2 คน 
พื่อให้ได้งานสมราคากับรถขนาด 1,7 ล้า
งานแบบนี้ต้องช่างมืออาชีพเท่านั้น

อ้างตอบ
ติดตั้งวินซ์ #FORD #RAPTOR คันที่ 2กับ #hiwinch #e12500 โรลใหญ่ใช้เวลาติดนานมาก เริ่ม 9 โมงเช้าเสร็จ 1 ทุ่ม ช่าง 2 คน พื่อให้ได้งานสมราคากับรถขนาด 1,7 ล้างานแบบนี้ต้องช่างมืออาชีพเท่านั้น
คำตอบที่ 418
teentoashop3
teentoashop3

ติดตั้งวินซ์ #FORD #RAPTOR คันที่ 2
กับ #hiwinch #e12500 โรลใหญ่
ใช้เวลาติดนานมาก เริ่ม 9 โมงเช้าเสร็จ 1 ทุ่ม ช่าง 2 คน 
พื่อให้ได้งานสมราคากับรถขนาด 1,7 ล้า
งานแบบนี้ต้องช่างมืออาชีพเท่านั้น

อ้างตอบ
ติดตั้งวินซ์ #FORD #RAPTOR คันที่ 2กับ #hiwinch #e12500 โรลใหญ่ใช้เวลาติดนานมาก เริ่ม 9 โมงเช้าเสร็จ 1 ทุ่ม ช่าง 2 คน พื่อให้ได้งานสมราคากับรถขนาด 1,7 ล้างานแบบนี้ต้องช่างมืออาชีพเท่านั้น
คำตอบที่ 419
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์แรงไม่แรงต้องสังเกตุมอเตอร์ Hi-Winch

อ้างตอบ
วินซ์แรงไม่แรงต้องสังเกตุมอเตอร์ Hi-Winch
คำตอบที่ 420
teentoashop3
teentoashop3

วินซ์แรงไม่แรงต้องสังเกตุมอเตอร์ Hi-Winch

อ้างตอบ
วินซ์แรงไม่แรงต้องสังเกตุมอเตอร์ Hi-Winch
หน้า 21 of 48 (943 กระทู้)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Reply to Discussion

ขนาดภาพห้ามเกิน 5 MB jpg

"คำเตือน การใช้งานเว็บบอร์ด"

ท่านผู้ใช้ลงประกาศในทางที่ไม่เหมาะสม, ผิดศีลธรรม, โฆษณาหลอกลวง
แม้กระทั่งการประกาศขายสินค้า หากทางเว็บพบเจอ
ทางเว็บจะทำการลบกระทู้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการเว็บบอร์ด